Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa przy 4 Grunwaldzkiej Dąbrowskiej Drużynie Harcerskiej

Forma prawna Stowarzyszenie zwykłe
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Data rejestracji Środa, 21 grudnia, 2016
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja Ewidencja Urzędu Miejskiego - 002
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kasprzaka 10/42, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Katarzyna Markot Przybylak - Prezes

Cele statutowe

1. Propagowanie idei i kultury wychowania harcerskiego i rycerskiego na bazie tradycji 4 GDDH wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz starszej młodzieży szkolnej i pozaszkolnej Zagłębia Dąbrowskiego.
2. Propagowanie idei harcerskiej wśród dzieci i młodzieży oraz rodziców i w środowisku działania, a w szczególności:

  • stwarzanie warunków do wszechstronne go rozwoju człowieka,
  • kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialne go, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązani do wartości: wolności, prawy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
  • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi między ludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

3. Pogłębianie więzi koleżeńskich byłych i obecnych członków drużyny.
4. Współdziałanie ze Szkołami i Komitetami Rodzicielskimi związanymi z działalnością drużyny.
5. Propagowanie działań Drużyny i wspieranie idei wychowania dzieci i młodzieży.
6. Pozyskiwania środków finansowych ze strony administracji, samorządu, osób indywidualnych, firm i instytucji.
7. Współdziałanie z Komendą Hufca ZHP Dąbrowa Górnicza i Komendą Chorągwi Śląskiej ZHP.
8. Pomoc członkom drużyny: - w zakresie przygotowań do obozów, - w zakresie szkoleń na wyższe stopnie, - w zakresie materialnym, uwzględniając potrzeby drużyny w miarę możliwości Stowarzyszenia .