Udostępnij:

Herb DG

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło „Tereny Zielone”

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Data rejestracji Środa, 16 grudnia, 2009
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000342670
NIP 6292434500
Regon 24147869200000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Przedziałowa 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny ul. Ząbkowicka 63, 42-523 Dąbrowa Górnicza
Telefon 505 109 581
E-mail wwwtereska@gmail.com
Władze

Reprezentacja

1.Teresa Charatańska - Prezes Zarządu

2. Henryka Kłosek - Skarbnik

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest:
1) działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę;
2) inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do leczenia i rehabilitacji;
3) działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom;
4) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych;
5) wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa;
6) wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii;
7) udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków;
8) działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków;
9) działanie na rzecz:
- osób wskazanych art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.); - osób wskazanych w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz.
1143, z późn. zm.);
- niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.);
- innych osób społecznie wykluczonych a niewskazanych powyżej;
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- działalności charytatywnej;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
- ochrony i promocji zdrowia;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- równych praw kobiet i mężczyzn;
- osób w wieku emerytalnym;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
- wypoczynku dzieci i młodzieży;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- turystyki i krajoznawstwa;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
- ratownictwa i ochrony ludności;
- pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
- upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
- integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- pomocy Polonii i Polakom za granicą;
- działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
- promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
- rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
- przeciwdziałania uzależnieniom, w tym problemom alkoholowym i patologiom społecznym;
- organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w ustępie 1 powyżej;
10) działanie na rzecz integracji różnych grup społecznych i wiekowych poprzez popularyzację kultury fizycznej, popieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu, kultury, turystyki i rekreacji;
11) działanie na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej, ubogich, pozostających bez środków do życia;
12) promowanie profilaktyki i promocja zdrowia;
13) działanie na rzecz ochrony zdrowia środowiskowego;
14) walka z nadwagą i otyłością;
15) występowanie w interesie społecznym jako strona postępowania administracyjnego (kpa) dotyczącego chorych na cukrzycę, członków ich rodzin oraz społeczeństw.