Udostępnij:

Herb DG

Centrum Kształcenia Furtacz.pl

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Rozwój lokalny
Promocja i organizacja wolontariatu
Data rejestracji Wtorek, 20 maja, 2014
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000509628
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Szkolna 26c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon +48 794 940 192
WWW http:furtacz.pl
E-mail furtacz.pl@op.pl
Facebook www.facebook.com/furtaczpl
Władze

Prezes Zarządu - Dariusz Jacek Furtacz
 

Cele statutowe

Cele Fundacji:

1. Popularyzacja wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz życia społecznego
2. Integracja europejska, oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami;
3. Promocja i organizacja wolontariatu,
4. Kształcenie i edukacja zawodowa, popularyzacja wiedzy umiejętności praktycznych .
5. Promocja nowoczesnych form i metod pracy bezpośredniej w zakresie:

  • edukacji, pomocy społecznej, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej, - ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki , kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
  • przedsięwzięć charytatywnych , rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości;
  • wspomagającym rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • interwencji kryzysowej, oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.