Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Przystań

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Rozwój lokalny
Data rejestracji Wtorek, 2 sierpnia, 2016
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000584797
NIP 629-24-73-279
Regon 362932683
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Tierieszkowej 7/12, 41-306 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 603 395 196
Władze

Prezes zarządu - Anna Marzena Zakrzewska
Wiceprezes zarządu - Bogumierz Antoni Biesiadecki


 

Cele statutowe

Cele stowarzyszenia:

1. Wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu, tak by brali własne sprawy w swoje ręce, współpracowali i organizowali się 

2. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym)

3. Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych

4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

5. Działalność charytatywna

6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w  praktyce gospodarczej, promocje zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą

9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,  

10. Działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,