Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce

Forma prawna Stowarzyszenie zwykłe
Typ działalności Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Data rejestracji Czwartek, 28 lipca, 2016
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
NIP 6292467988
Regon 243406426
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Warszawska 43b, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 600281990, 507120068
WWW www.strzemieszyce info.pl
E-mail samorzadne.strzemieszyce@gmail.com
Władze

Przedstawiciel Jacek Sobczyk.

Zarząd : Prezes - Jacek Sobczyk,

V-ce Prezes - Jerzy Reszke ,

V-ce Prezes - Anna Żur ,

Pełnomocnik/członek Zarządu - Tadeusz Bagiński,

Sekretarz - Halina Mucha

Cele statutowe

1.1. Działanie na rzecz samodzielności samorządowej i administracyjne Strzemieszyc.

1.2. Ochrona środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców oraz ułatwianie dostępu do informacji o środowisku. Pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz ułatwianie dostępu do informacji o środowisku.

1.3. Pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli.

1.4. Ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń.

1.5. Przeciwdziałanie zanieczyszczen iom oraz promowanie proekologiczne go zagospodarowa nia odpadów.

1.6. Promowanie i urzeczywistnianie zasady zrównoważonego rozwoju.

1.7. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzanie aktywności społecznej i dalszego upodmiotowienia społeczeństwa, przeciwdziałanie korupcji, upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka.

1.8. Zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska kulturalnego.