Udostępnij:

Herb DG

Fundacja Karismo

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Data rejestracji Piątek, 14 grudnia, 2012
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000443759
NIP 6292465736
Regon 24313544700000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Harcerska 16/2, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 607 600 381
E-mail fundacja.karismo@gmail.com
Facebook www.facebook.com/FundacjaKarismo
Władze

Prezes Zarządu Fundacji - Katarzyna Marta Niemiec
Wiceprezes Zarządu Fundacji - Michał Tomasz Ząbkowski

Cele statutowe

1. Wspieranie rozwoju w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, zwłaszcza w edukacji, kulturze i ekologii oraz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
2. Kształtowanie i wspieranie zachowań prospołecznych, wspieranie harmonijnego rozwoju, krzewienia ludzkich wartości społecznie użytecznych, doskonalenie cech i wartości takich jak kreatywność, altruizm, rozwój, ideał, spokój, mądrość i odwaga, których pierwsze litery tworzą nazwę fundacji
3. Propagowanie postaw obywatelskich oraz budzenie wrażliwości na otaczający świat, zwłaszcza na innych ludzi z uwzględnieniem aspektu międzykulturowości, międzynarodowości oraz tolerancji
4. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz interpersonalnych ułatwiających poruszanie się po środowisku zawodowym
5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
6. Wszelkie działania zmierzające do realizacji celów związanych z pomocą społeczną, w tym z pomocą rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans tych rodzin i osób; Ze wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej; z działalnością na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Z działalnością charytatywną; Z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Z działalnością na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; Z ochroną i promocją zdrowia; Z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych; Z promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; Z działalnością na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; Z działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym; Z działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; Z działalnością wspomagającą rozwój techniki