Udostępnij:

Herb DG

Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych

Logotyp
Forma prawna Fundacja
Typ działalności Działalność charytatywna
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Działalność na rzecz integracji cudzoziemców
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Promocja i organizacja wolontariatu
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Data rejestracji Piątek, 16 października, 2015
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000580857
NIP 6292473078
Regon 362757524
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Emilii Zawidzkiej 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon (+48) 730-000-578
WWW fundacjaszkolnatzn.pl/
E-mail biuro@fundacjaszkolnatzn.pl
Facebook www.facebook.com/FundacjaTZN
Władze

Adam Jarosz - Prezes Zarządu

Cele statutowe

1. Realizacja programu rozwoju edukacji, kultury, nauki, sztuki, ochrony zdrowia, sportu i wypoczynku, ochrony środowiska oraz poprawy bazy materialnej szkół i innych placówek;
2. Wspomaganie inicjatyw wychowawczych i edukacyjnych
3. Wspieranie rozwoju lokalnych społeczeństw, a zwłaszcza działalności społecznej – kulturalnej, naukowej, oświatowej, informacyjnej oraz socjalnej, a także w zakresie ochrony środowiska naturalnego i zabytków.
4. Popularyzowanie idei kształcenia przez całe życie.
5. Wspieranie zadań realizowanych przez Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej.

Przedsięwzięcia

Szkolenia dla pracowników placówek edukacyjnych.
Usługi w zakresie ochrony danych osobowych.
Realizacja międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.