Udostępnij:

Herb DG

Towarzystwo Dobroczynne

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Data rejestracji Piątek, 17 sierpnia, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000036020
Regon 27612825200000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. 3 Powstania Śląskiego 5/6, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Prezes - Dariusz Ślusarczyk
Wiceprezes - Andrzej Ptasiński
Wiceprezes - Marcin Sapiński
Skarbnik - Anna Jędrzejewska

Cele statutowe

1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi wrażliwości społecznej

2. Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do prawa i porządku publicznego,

3. Upowszechnianie wartości i idei dobroczynnych, a także przyczynianie się do ich rozwoju oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania