Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie - Liga Zagłębiowska

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Data rejestracji Piątek, 25 maja, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000010400
Regon 27746577300000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Szenwalda 7/20, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 601 504 248
Faks 32 760 55 46
E-mail liga.zaglebiowska@vp.pl
Władze

Prezes - Jarosław Wartak
Zastępca Prezesa - Zdzisław Bosak
Skarbnik - Dariusz Bednarski
Członek - Krzysztof Laga
Członek - Wojciech Duda

Cele statutowe

Głównym celem Stowarzyszenia jest propagowanie i kultywowanie historii, tradycji i kultury zagłębiowskiej, uczestniczenie w przebudowie gospodarczej i intelektualnej Zagłębia Dąbrowskiego.