Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie "ATRYBUT''

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Rozwój lokalny
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Data rejestracji Piątek, 8 kwietnia, 2011
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000382894
NIP 9542724006
Regon 24191821100000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kościuszki 37/85, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Prezes Stowarzyszenia - Justyna Witkowska
Skarbnik Stowarzyszenia - Jarosław Witkowski

Cele statutowe

Celami Stowarzyszenia są:

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej
2. Aktywizacja psychospołeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, zmierzająca do jak najbardziej harmonijnego, autonomicznego i niezależnego życia
3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim
4. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej
5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
6. Wspieranie jednostek administracji publicznej, organizacji, środowisk i osób prowadzących działalność naukową, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
7. Wsparcie rodzin w zakresie opieki i wychowania nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi, w tym osobami niepełnosprawnymi
8. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, izolacji i wykluczeniu społecznemu