Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Lepsze Jutro

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Promocja i organizacja wolontariatu
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Data rejestracji Piątek, 14 sierpnia, 2015
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000571378
NIP 6292472647
Regon 362235270
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 92, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 605 499 891
E-mail kontakt@lepsze-jutro.org
Władze

Tomaszewski Tomasz Karol - Prezes
Kaczmarek Marzena Małgorzata - Wiceprezes

Cele statutowe

1. Tworzenia, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym);

2. Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności rodzin wieloproblemowych

3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

4. Działalność charytatywna

5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

7. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej promocje zatrudnienia i aktywizacje zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą

8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

9. Działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji

11. Działność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego

12. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfilktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,pomoc polonii i polakom za granicą

13. Promocja i organizacja wolontariatu

14. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

15. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom