Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Extreme Live For Ride

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Wtorek, 8 grudnia, 2015
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000589508
NIP 629-24-73-486
Regon 363189401
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby Aleja Józefa Piłsudskiego 36/601, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Wiśniewski Piotr - Prezes
Ciszewski Grzegorz Łukasz - Skarbnik
Małysa Mateusz Filip - Wiceprezes

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji, szczególnie dla dzieci i młodzieży
2. Organizacja szkoleń, obozów sportowych w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych
3. Rozwój popularyzacja sportu masowego, rekreacji oraz sportu kwalifikowanego
4. Stwarzanie młodzieży szkolnej warunków do udziału w działaniach klubu zgodnie z zainteresowaniami oraz potrzebami rozwoju psychofizycznego
5. Stwarzanie zrzeszonym sportowcom możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego w uprawianych dyscyplinach, przy równoczesnym osiąganiu wysokiego poziomu etycznego
6. Współpraca z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą w zakresie działalności stowarzyszenia
7. Prowadzenie działalności organizacyjnej i gospodarczej, w celu pozyskiwania środków finansowych i sponsorów
8. Ochrona i promocja zdrowia
9. Działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych
10. Współpraca z organami państwowymi i samorządowymi, organizacjami kościelnymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi placówkami oraz osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych
11. Organizowanie i prowadzenie placówek rekreacyjno-sportowych, kulturalno-oświatowych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych w tym:

  • prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla trudnej młodzieży, początkujących młodych sportowców, osobom niepełnosprawnym, wolontariuszom poprzez prowadzenie świetlic środowiskowych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych
  • prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i propagandowej
  • organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, domów dziennego i okresowego pobytu dla trudnej młodzieży, osób niepełnosprawnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka