Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rejestracji Wtorek, 28 października, 2014
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000528143
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Majewskiego 152, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 501502076
E-mail pzakreceni@gmail.com
Facebook pl-pl.facebook.com/stowarzyszeniepozytywniezakreceni
Władze

Mariusz Ziach - Prezes
Tomasz Kuchna - Wiceprezes
Tomasz Pełka - Sekretarz

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest działanie nastawione na:

1. Promowanie i przedstawienie państwa polskiego oraz jego regionów w krajach europejskich, azjatyckich, afrykańskich, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Australii;
2. Ukazywanie zróżnicowania kulturowego (historycznego, religijnego, językowego, zwyczajowego etc.) różnych krajów;
3. Wymianę kulturową między różnymi narodami i społecznościami;
4. Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń dotyczących różnic kulturowych (rasowych, zwyczajowych, religijnych, językowych etc.);
5. Inspirowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwijania kontaktów między społecznościami oraz na rzecz integracji europejskiej;
6. Inspirowanie dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk społecznych do podróżowania i poznawania nowych kultur;
7. Organizowanie i szeroko rozumianą pomoc w organizowaniu wyjazdów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk społecznych poprzez organizowanie wypoczynku, obozów, koloni, wycieczek;
8. Szerzenie postawy tolerancji, przeciwdziałanie postawy dyskryminacji kulturowej;
9. Promowanie idei wolontariatu;
10. Propagowanie i krzewienie trzeźwego stylu życia;
11. Przeciwdziałanie wykluczeniu i zjawiskom patologicznym;
12. Kreowanie postawy prospołecznej;
13. Udzielanie wsparcia finansowego osobom i instytucjom o celach zbieżnych z celami stowarzyszenia;
14. Promowanie i rozwijanie aktywności sportowej;
15. Propagowanie turystyki i krajoznawstwa;
16. Ochronę i promocję zdrowia;
17. Działalność na rzeczosób niepełnosprawnych;
18. Wypoczynek dzieci i młodzieży;
19. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
20. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
21. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

Przedsięwzięcia
  • Dąbrowa Górnicza Triathlon - impreza, która swoją pierwsza osłonę miała w 2015 roku; to pierwsza impreza triathlonowa w Dąbrowie Górniczej; odbywa się na terenie Pogoria III; w 2016 roku odbędzie się druga edycja imprezy.
  • Masakarator Run - pierwsza edycja odbędzie się w 2016 roku, to bieg z przeszkodami ekstremalnymi; odbędzie się na terenie Pogoria III.
  • Klub 80 rowerów to grupa zapaleńców rowerowych, którzy organizują wycieczki rowerowa dla wszystkich chętnych.
  • Dąbrowska Szkoła Rowerowa to pierwsza szkółka rowerowa w Dąbrowie Górniczej, uczestnicy brali udział zarówno w prelekcjach, jak i mieli okazję odbywać lekcje w terenie.
Granty/dotacje
  • Dąbrowa Górnicza Triathlon współfinansowana jest ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
  • Masakarator Run współfinansowany jest ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
  • Dąbrowska Szkoła Rowerowa współfinansowana była ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.