Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie "Nowe Kobiety Polskie"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Data rejestracji Piątek, 19 listopada, 2004
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000221986
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Mickiewicza 10/16, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Grażyna Piotrowska - Prezes
Jolanta Kwapisz - Skarbnik
Teresa Blady - Sekretarz

Cele statutowe

Cele Stowarzyszenia:

1. Aktywność kobiet na wszystkich płaszczyznach rozwoju demokracji i przedsiębiorczości
2. Promocja zatrudnienia kobiet i aktywizacja zawodowa
3. Ochrona praw i godności rodziny oraz jej poszczególnych członków
4. Ochrona i promocja zdrowia
5. Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
6. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie ze szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieżowych
7. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
8. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
9. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
10. Promocji i organizacji wolontariatu
11. Tworzenie młodzieży odpowiednich warunków rozwoju