Udostępnij:

Herb DG

Blok Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Data rejestracji Piątek, 9 września, 2005
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000239431
Regon 24050781300000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kasprzaka 256, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Elżbieta Pawłowska - Przewodnicząca
Jordan Maciejowski - Wiceprzewodniczący
Marta Bobrowska - Sekretarz
Magdalena Wiśniewska - Skarbnik
Krzysztof Bobrowski - Członek

Cele statutowe

1. Uczestniczenie w życiu publicznym gminy (powiatu) Dąbrowa Górnicza
2. Wprowadzenie do organów samorządowych swoich przedstawicieli
3. Współdziałanie w kierowaniu miastem w oparciu o zasady uczciwości, demokracji, praworządności i sprawiedliwości społecznej
4. Inspirowanie działań na rzecz rozwoju samorządności terytorialnej
5. Wspieranie wszelkich innych inicjatyw obywatelskich zmierzających do poprawy organizacji życia społecznego w gminie
6. Ochrona praw obywatelskich zagwarantowanych prawem wewnętrznym oraz międzynarodowymi aktami prawnymi, których Rzeczpospolita Polska jest sygnatariuszem
7. Artykułowanie postulatów społeczności lokalnej
8. Współdziałanie i współpraca z innymi organizacjami i instytucjami oraz władzami samorządu terytorialnego