Udostępnij:

Herb DG

Fundacja Support

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Data rejestracji Środa, 18 grudnia, 2013
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000491111
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Dąbskiego 15/49, 41-310 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Sebastian Kalota - Prezes Zarządu Fundacji

Cele statutowe

1. Popularyzacja idei społeczeństwa, obywatelstwa europejskiego, wielokulturowości
2. Wspieranie działalności instytucji i organizacji lokalnych oraz budowanie sieci partnerskich pomiędzy instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz podmiotami zagranicznymi a także osobami fizycznymi
3. Kształtowanie postaw indywidualnych i społecznych w oparciu o wartości szeroko pojmowanego europejskiego kręgu kulturowego
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kształceniowej wśród młodzieży i osób dorosłych
5. Wspieranie i kreowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wszelkich form edukacji i aktywizacji społeczno-gospodarczej
6. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz rozwój jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem integracji w UE