Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Moto Dąbrowa

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Hobby
Data rejestracji Piątek, 23 sierpnia, 2013
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000474355
NIP 6292471984
Regon 36070737300000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Wirgiliusza Grynia 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 513 107 669
WWW www.perfectmoto.pl
E-mail artur@perfectmoto.pl
Władze

Artur Brzozowski - Prezes
Oliwia Latos Brzozowska - Wiceprezes
Bolesław Nowak - Skarbnik

Cele statutowe

1. Promocja miasta i regionu oraz stworzenie nowych miejsc pracy.
2. Szkolenie z zakresu posługiwania się pojazdem ATv/UTv/ jednostki silnikowe pływające oraz osprzętem do tych pojazdów.
3. Organizacja zawodów, zlotów i konkursów dla osób posiadających pojazdy ATv/UTv/ jednostki silnikowe pływające.
4. Organizacja imprez integracyjnych.
5. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
6. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
7. Działalność charytatywna.
8. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
9. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
10. Ochrona i promocja zdrowia.
11. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
12. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
13. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
14. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
15. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
16. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
17. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
18. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.