Udostępnij:

Herb DG

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Data rejestracji Poniedziałek, 19 stycznia, 2009
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000321586
NIP 6292414101
Regon 24110847500000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. 3-go Maja 5/6, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 517 080 999
WWW www.woprdg.com
E-mail dgwopr@gmail.com
Facebook www.facebook.com/WOPRDG
Władze

Andrzej Latosik - Prezes Zarządu

Edward Kaleta - Członek Zarządu

Ewelina Latosik - Członek Zarządu

Tomasz Krasoń - Członek Zarządu

Grzegorz Hofman - Członek Zarządu

Anna Habrajska Wackermann - Członek Zarządu

Krzysztof Broda - Członek Zarządu

Adrian Uciński - Członek Zarządu

Tomasz Juszczyk - Członek Zarządu

Cele statutowe

Cele statutowe:
1. Organizowanie wodnej służby ratowniczej
2. Zapobieganie utonięciom i innym wypadkom w wodzie przez:
- Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania.
- Egzaminowanie i wydawanie dokumentów potwierdzających umiejętność pływania.
- Propagowanie w społeczeństwie zasad bezpieczeństwa w czasie wypoczynku nad wodą, kąpieli oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu wodnego.
- Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
- Szkolenie profesjonalnej służby ratowniczej.
- Nadawanie i weryfikowanie stopni ratowniczych.
- Organizowanie i prowadzenie szkoleń kwalifikacyjnych i doskonalących umiejętności ratownicze.
- Krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków.
- Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego.
- Dokonywanie przeglądów obiektów takich jak kąpieliska, pływalnie i parki wodne.
- Stwierdzanie zagrożeń osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne oraz występowania do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń stwarzających takie zagrożenie
- Wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego.
- Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.
3. Występowanie w obronie interesów ratowników WOPR
4. Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych
5. Wymianę doświadczeń i współpracę z organizacjami pokrewnymi
6. Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
7. Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego.

Przedsięwzięcia

Misją WOPR w Dąbrowie Górniczej jest zapobieganie oraz niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzi w wodzie. Cele te WOPR realizuje poprzez szeroko rozumianą profilaktykę oraz i kształcenie świadomości młodych ludzi pod kątem odpowiedzialności i bezpieczeństwa za życie własne oraz drugiego człowieka podczas wypoczynku nad wodą. Umiejętność pływania, udzielania pierwszej pomocy oraz ratowania jest w dzisiejszych czasach sprawą priorytetową. Im wyższa będzie świadomość młodych ludzi na temat zagrożeń w wodzie i sposobom ich uniknięcia, tym bezpieczniej będzie na polskich wodach. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Górniczej poza realizacją kluczowych zadań związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego na wodzie, jest propagatorem aktywności ruchowej dzieci i młodzieży oraz zdobywania przez nich uprawnień i umiejętności przydatnych podczas bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
Umiejętności zdobywane na kursach takie jak: ratownictwo wodne z umiejętnością udzielania pierwszej pomocy, nauka pływania sportowego i ratowniczego, umiejętność prowadzenia łodzi motorowej i podejście do poszkodowanego dodatkowo przyczyniają się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności młodych ludzi za drugą osobę, oraz uczą umiejętności ratowania życia ludzkiego w różnych sytuacjach. Ponadto WOPR wdraża młodego człowieka do przyszłej pracy zawodowej w charakterze ratownika WOPR poprzez organizację wolontariatu, dzięki któremu młody ratownik poznaje tajniki i specyfikę pracy ratownika na akwenach otwartych oraz pływalniach czy aqua-parku na terenie miasta Dąbrowy Górniczej, pod okiem doświadczonych ratowników i instruktorów ratownictwa. Dąbrowskie WOPR umożliwia nowym ratownikom możliwości pracy zarobkowej, dla osób już od 16 roku życia. Szkolenia nadające kwalifikacje i uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu ratownika WOPR, sternika motorowodnego są dla uczestników realizowane odpłatnie.

Granty/dotacje

Realizacja kluczowych zadań związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego na wodzie w Dąbrowie Górniczej współfinansowana jest ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.