Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Krokus

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Data rejestracji Poniedziałek, 1 lipca, 2013
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000467998
NIP 6292467899
Regon 24338587100000
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 36/627C, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 787 125 673
E-mail krokus.dg@wp.pl
Facebook pl-pl.facebook.com/stowarzyszeniekrokus.dg
Władze

Prezes Zarządu - dr Ewa Piłat
Wiceprezes Zarządu - Ireneusz Nowak
Sekretarz - Bernard Golik

Cele statutowe

1. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
2. Opracowanie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
3. Organizacja zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
4. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, demoralizacji, wykolejeniu społecznemu, ksenofobii, nietolerancji
5. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych
6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (opiekunów), przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans tych osób, pomoc w zakresie zdobywania umiejętności niezbędnych w życiu codziennym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności
7. Działania na rzecz osób z autyzmem, zespołem Retta i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi na rzecz ich rodzin (opiekunów)
8. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości, promocje zatrudnienia i aktywizacje zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą (w tym osób niepełnosprawnych)
9. Podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej.