Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy Górniczej DĄBROWIAK

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data rejestracji Czwartek, 30 sierpnia, 2012
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000430923
NIP 6292469763
Regon 24361480500000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Ofiar Katynia 88, 42-530 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 784 090 740
Facebook pl-pl.facebook.com/pg/dabrowiak.eu
Władze

Bartosz Straszak - Prezes
Przemysław Baran - Wiceprezes
Mateusz Wojciechowski  - Sekretarz
Tomasz Gogola - Skarbnik
Aleksandra Nowak - Członek Zarządu

Cele statutowe

1. Dbanie o rozwój wspólnoty mieszkańców Dąbrowy Górniczej

2. Działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz występowanie w obranie interesu publicznego społeczności lokalnej

3. Rozwiązywanie problemów społecznych miasta (stworzenie skutecznych narzędzi mechanizmów aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

4. Rozwijanie, propagowanie i inicjowanie postaw sprzyjających szerzeniu oświaty wśród młodzieży

5. Popularyzacja zasad dobrego sąsiedztwa, wzajemnego szacunku, udzielanie pomocy

6. Wypracowywanie programów i inicjatyw sprzyjających podniesieniu stanu bezpieczeństwa mieszkańców

7. Inicjowanie i wdrażanie nowych przedsięwzięć zmierzających ku rozwojowi Dąbrowy Górniczej - z zakresu urbanistyki, architektury, sportu, kultury i sztuki

8. Organizowanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, samorządowym. Aktywizowanie szczególnie młodzieży do działań pro społecznych na rzecz swojego środowisko, w tym udziału w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym

9. Inspirowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy stanu ochrony środowiska naturalnego

10. Propagowanie zrównoważonego rozwoju urbanistycznego miasta Dąbrowa Górnicza

11. Edukacja z zakresu ochrony zabytków i historii regionu Zagłębia Dąbrowskiego

12. Opieka nad obiektami zabytkowymi znajdującymi się na terenie Dąbrowy Górniczej

13. Działalność na rzecz rozwoju i promocji miasta Dąbrowa Górnicza

14. Niesienie pomocy osobom ubogim oraz wspólnotom w zakresie porad prawnych i obywatelskich

15. Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji