Udostępnij:

Herb DG

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Data rejestracji Czwartek, 16 maja, 2002
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000109984
NIP 5251562577
Regon 00077601900000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby Al. Piłsudskiego 92 lok. 62 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Władze

Krzysztof Zachmost - Przewodniczący

Cele statutowe

Związek zrzesza emerytów, rencistów, inwalidów w celu:
1. Poprawiania ich warunków socjalno - bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi
2. Integrowania i aktywizowania emerytów, rencistów i inwalidów poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego
3. Reprezentowania ich interesów organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa