Udostępnij:

Herb DG

„Dla Ekonomika” Stowarzyszenie Przyjaciół I Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Data rejestracji Wtorek, 5 lutego, 2013
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000449897
NIP 6292466049
Regon 24318100000000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
E-mail dlaekonomika@op.pl
Władze

Michał Rabsztyn - Prezes Zarządu
Mariola Nowak - Wiceprezes Zarządu
Anna Stachowicz - Skarbnik

Cele statutowe

1.STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE W RAMACH ODPŁATNEJ, NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO.

2.WSPIERANIE ZADAN STATUTOWYCH SZKOŁY.

3.POPRAWA SYTUACJI MATERIALNEJ SZKOŁY (POMOC W ZAKRESIE - SPRZET I POMOCE NAUKOWE).

4.WSPÓŁDZIAŁANIE Z INSTYTUCJAMI WSPIERAJACYMI DZIAŁALNOSC SZKOŁY WE WSZYSTKICH PŁASZCZYZNACH JEJ PRACY.

5.PIELEGNOWANIE TRADYCJI SZKOŁY.

6.KSZTAŁTOWANIE UMIEJETNOSCI KLUCZOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW, W JAKICH KSZTAŁCI ZSE (SZKOLENIA BARISTYCZNE, GASTRONOMICZNE, LOGISTYCZNE ITP. DLA MŁODZIEZY).

7.WSPIERANIE WIELOPŁASZCZYZNOWEGO ROZWOJU ABSOLWENTÓW SZKOŁY.

8.POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZICOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN.

9.DZIAŁALNOSC NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ ORAZ SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.

10.DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA.

11.PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELEGNOWANIE POLSKOSCI ORAZ ROZWÓJ SWIADOMOSCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ.

12.OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA.

13.DZIAŁALNOSC NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

14.PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJACYCH BEZ PRACY I ZAGROZONYCH ZWOLNIENIEM Z
PRACY.

15.DZIAŁALNOSC NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM.

16.ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEZY.

17.WSPIERANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

18.WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ.

19.DBAŁOSC O EKOLOGIE, OCHRONE ZWIERZAT ORAZ OCHRONE DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO.

20.PROPAGOWANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA.

21.UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOSCI, PRAW CZŁOWIEKA, SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKZE DZIAŁANIA WSPOMAGAJACE ROZWÓJ
DEMOKRACJI.

22.UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW.

23.DZIAŁALNOSC NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIEDZY SPOŁECZENSTWAMI.

Przedsięwzięcia

„Dla Ekonomika” Stowarzyszenie Przyjaciół  I Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych działa przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej. Działa na rzecz uczniów oraz absolwentów szkoły. Bierze udział w organizacji imprez szkolnych, jak np. Otwarte Dni Szkoły, czy Bal Absolwenta. Stowarzyszenie organizuje również kursy i szkolenia m.in. szkolenia kulinarne