Udostępnij:

Herb DG

Dąbrowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Jesteśmy tacy sami"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data rejestracji Czwartek, 30 grudnia, 2010
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000374717
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Legionów Polskich 111/109, 41-310 Dąbrowa Górn
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 662 193 583
Władze

Marcin Maślak - Prezes Zarządu
Małgorzata Głowacka - Skarbnik
Izabela Szczygieł - Członek Zarządu

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych norm rehabilitacji dla tych dzieci, prowadzącej do ich jak największej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej. Ponadto celem stowarzyszenia zasadniczo jest:
1. Opieka nad dziećmi i osobami chorymi i niepełnosprawnymi oraz nad ich rodzinami ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej
2. Rozwijanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ich rozwoju, samorealizacji i adaptacji życiowej
3. Upowszechnianie problematyki przystosowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia społecznego
4. Popularyzowanie stosowanych form rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
5. Wspieranie inicjatyw zmierzających do minimalizowania niepełnosprawności dzieci i młodzieży
6. Upowszechnianie społecznego wspomagania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
7. Upowszechnianie idei integracji rozwojowej, zawodowej i kulturowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem społecznym osób pełnosprawnych
8. Przełamywanie stereotypów obyczajowych dotyczących roli dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku społecznym