Udostępnij:

Herb DG

Unijny Fundusz Przedsiębiorczych

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Turystyka i krajoznawstwo
Rozwój lokalny
Data rejestracji Czwartek, 23 grudnia, 2010
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000374116
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Tadeusza Kościuszki 27, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 792 100 883; 32 260 14 25
WWW ufps.pl
E-mail bokufps@gmail.com
Władze

Jadwiga Stalmach - Prezes
Teresa Spisak - Wiceprezes
Robert Dulkowski - Wiceprezes
Artur Mazurkiewicz - Skarbnik
Janusz Firla - Sekretarz

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Integrowanie środowisk zainteresowanych problematyką europejską.
2. Przeciwdziałanie bezrobociu przez promowanie i finansowanie działań zwiększających przedsiębiorczość, konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw.
3. Położenie szczególnych starań na rzecz pozyskiwania intelektualnej i materialnej pomocy Unii Europejskiej w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska, aktywne ograniczanie bezrobocia, restrukturyzacja przemysłu i rolnictwa, doskonalenie regionalnych struktur władzy i wszystkich tych dziedzin, które wspomagają wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, rozwój nauki, kultury, zdrowia, turystyki i sportu w Polsce.
4. Stowarzyszenie rozwija swoją pracę w czterech głównych dziedzinach: organizacyjnej, szkoleniowej i promocyjnej, projektowej tworząc materialne i duchowe przesłanki realizacji swoich statutowych celów.
5. Promowanie i wspieranie pracy wolontariatu.
6. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw