Udostępnij:

Herb DG

Możliwość oddania 1% podatkuStowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem do Celu"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data rejestracji Wtorek, 28 maja, 2002
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000114587
NIP 6292228597
Regon 27784176200000
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Swobodna 59, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 261-22-45
WWW www.osw.dabrowa.pl/osrodek/stowarzyszenia/
E-mail razem.docelu@wp.pl
Władze

Renata Mazurkiewicz - Prezes
Marta Jankowiak - V-ce Prezes
Agnieszka Zyguła Niciarz - Wice Prezes
Aneta Kujawińska - Sekretarz

Cele statutowe

Stowarzyszenie oferuje pomoc pedagogiczną i psychologiczną dzieciom słabo widzącym. Poszukiwanie ludzi dobrej woli do współpracy na rzecz dzieci słabo widzących i niewidomych. Opiekuje się także ośrodkiem dla dzieci słabo widzących i niewidomych, który prowadzi szkołę podstawową, gimnazjum, liceum, szkołę zawodową, internat i stołówkę.

Stowarzyszenie działa również na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziała również uzależnieniom i patologiom społecznym. Prowadzi działalność charytatywną oraz wspiera i organizuje wolontariat.