Udostępnij:

Herb DG

Możliwość oddania 1% podatkuOchotnicza Straż Pożarna w Błędowie

Forma prawna OSP
Typ działalności Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Służby publiczne
Data rejestracji Czwartek, 31 sierpnia, 2006
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000263067
Regon 27023434900000
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Żołnierska 180, 42-525 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
E-mail ospbledow@interia.eu
Facebook www.facebook.com/Ochotnicza-Stra%C5%BC-Po%C5%BCarna-w-B%C5%82%C4%99dowie-1413809575525619/
Władze

Robert Czerwiński - Prezes
Artur Łonak - Wiceprezes
Józef Marcinków - Wiceprezes - Naczelnik
Arkadiusz Jędrusik - Zastępca Naczelnika
Adam Woźniczka - Skarbnik
Kamil Jędrusik - Sekretarz
Wojciech Trzewiczk - Członek Zarządu

 

Cele statutowe

Do głównych celów i zadań OSP należą:
1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
6. działania na rzecz ochrony środowiska,
7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie,
8. wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP,
9. występy na zawodach sportowo-pożarniczych.