Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "MAŁOLAT"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Data rejestracji Poniedziałek, 4 kwietnia, 2011
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000382772
NIP 6292455583
Regon 24191369100000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Jasna 29, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 668-448-174
WWW malolat-dg.jimdofree.com
E-mail malolatdg@wp.pl
Facebook www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Małolat/525709857542830
Władze

Renata Zaremba - Prezes
Agnieszka Szczerba - Wiceprezes
Marlena Starzyk - Skarbnik
Katarzyna Jelonek - Sekretarz

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działalności na rzecz wychowanków i byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
2. Organizowanie działalności na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych,
3. Organizowanie działalności na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży w sferze kultury, nauki, sportu, rekreacji, turystyki,
4. Propagowanie idei socjoterapii, jako metody pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym,
5. Przeciwdziałanie zjawisku krzywdzenia dzieci i młodzieży,
6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży,
7. Promowanie zdrowego stylu życia,
8. Wspieranie inicjatywa młodzieżowych,
9. Propagowanie postaw prospołecznych oraz idei społeczeństwa obywatelskiego,
10. Profilaktyka przemocy w rodzinie,
11. Działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
12. Promowanie form opieki zastępczej o charakterze rodzinnym oraz instytucjonalnych form rodzinkowych.

Przedsięwzięcia

Stowarzyszenie „Małolat‘’ w swojej działalności skupia od 2014 roku prowadzeniu świetlicę profilaktyczną Małolat w Szkole Podstawowej nr 31 w Dąbrowie Górniczej, dzielnica Ząbkowice
Ponadto organizowany został festyn dla naszych podopiecznych w ramach którego odbyły się konkursy, gry, zabawy, pokazy judo oraz występy sceniczne wychowanków POW „Przystań”.
Na co dzień Stowarzyszenie współpracuje z POW i instytucjami zajmującymi się działaniami na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyce uzależnień.

Granty/dotacje

Projekty współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej:

1. Prowadzenie świetlicy profilaktycznej Małolat w Szkole Podstawowej nr 31 w Dąbrowie Górniczej.

2. „Konstruktywne spędzanie wolnego czasu bez nałogów – programy dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią".

3. Projekt profilaktyczny pod tytułem „Twój głos w sprawie U”.