Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Nowa Nadzieja

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Data rejestracji Wtorek, 21 maja, 2002
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000114168
Regon 276667486
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Sikorskiego 7, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 510 538 559, 600 422 712
E-mail nowanadzieja.dabrowa@gmail.com
Facebook www.facebook.com/Stowarzyszenie-Nowa-Nadzieja-242855419498712/
Władze

Henryk Wójcik - Prezes
Bożena Skomra - Zastępca Prezesa
Izabela Bogdan - Skarbnik
Andrzej Prześlak - Sekretarz
Henryka Wójcik - Członek

Cele statutowe

1. Doprowadzenie do stałej abstynencji członków Stowarzyszenia.
2. Uczenie kultury życia bez alkoholu.
3. Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwaniu właściwej postawy w najbliższym otoczeniu i rodziny.
4. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.
5. Propagowanie idei trzeźwości na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.
6. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym alkoholowych oraz zagrożonych przemocą.
7. Objęcie dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat pomocą i wsparciem w ramach placówki wsparcia dziennego.

Przedsięwzięcia

„Świetlica Klubu Rekiny” to projekt skierowany do dzieci i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Ząbkowice, w szczególności ulicę Władysława Sikorskiego. Celem Świetlicy jest stworzenie dzieciom przyjaznego miejsca, w którym czułyby się bezpieczne, potrzebne, akceptowane i doceniane. W zajęciach świetlicowych rozwija się pozytywne wzorce zachowań, uczy kontaktów interpersonalnych, organizacji alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, profilaktyki uzależnień. Stara się rozwijać uzdolnienia i zainteresowania dzieci.
W zajęciach organizowanych w Świetlicy Klubu Rekiny weźmie udział minimum 20 dzieci i młodzieży wieku 4 - 16 lat, które oświadczają w najbliższym otoczeniu wielu przejawów patologii społecznych, np. nadużywania alkoholu, przemocy, nieprzestrzegania norm i reguł społecznych.
Świetlica Klubu Rekiny działać będzie pięć dni w tygodniu, minimum 4 godziny dziennie (poniedziałek – 4 godziny, wtorek – 4 godz., środa – 5 godz., czwartek – 4 godz., sobota – 4 godz.), przez cały rok, również w okresie letnim jeden miesiąc).

Granty/dotacje

Prowadzenie Śietlicy Klubu Rekiny współfinansowane jest ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.