Udostępnij:

Herb DG

Spółdzielnia Socjalna "GREENGO"

Forma prawna Spółdzielnia Socjalna
Typ działalności Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Biznes
Data rejestracji Wtorek, 24 września, 2013
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000474646
NIP 6292467764
Regon 24337252600000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. 3 Maja 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 730 707 666
E-mail BIURO@GREENGOTEAM.PL
Facebook www.facebook.com/GreenGarnia/?fref=ts
Władze

Dariusz Ryczkowski - Prezes Zarządu
Joanna Zagrodzka - Członek Zarządu
Robert Strzała - Członek Zarządu

Cele statutowe

Celem Spółdzielni jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób których kwalifikacje zawodowe mogą być niewystarczające dla samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.

Spółdzielnia realizuje cele społecznie doniosłe, takie jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa. Spółdzielnia podejmuje działania w kierunku odbudowania i podtrzymania u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy przede wszystkim poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, zdobywaniu nowych umiejętności oraz rozwój w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez spółdzielnię.

Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Przedsięwzięcia

W ciągu ponad dwóch lat istnienia, w ramach prowadzonej działalności pożytku publicznego, w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego spółdzielnia zorganizowała następujące wydarzenia kulturalne, skierowane do lokalnej społeczności oraz gości spoza regionu:
- w dniu 1.02.2014 r. wspólnie z Pubem Muzycznym „Komitywa” zorganizowano koncert Kryzys Pieniędzy, w którym wystąpiły zespoły Pół Twarzy Staruszka, Pieniądze oraz Kryzys z Robertem Brylewskim.
- 24.04.2014 r. w podziemiach Kopalni Ćwiczebnej wspólnie z Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej zorganizowano Podziemny Koncert, w którym zagrały lokalne zespoły muzyki alternatywnej Mały Lekki Ojciec oraz Pół Twarzy Staruszka. Koncertu wysłuchała sześćdziesięciu osobowa publiczność.
- w dniu 14.06.2014 r. w ramach Festiwalu Kultury INDUSTRIADA 2014, spółdzielnia zorganizowała koncert w podziemnych przestrzeniach Kopalni Ćwiczebnej „Sztygarka” transmitowany na powierzchnię i wyświetlany na telebimie dla publiczności zgromadzonej w okolicy kopalni. W koncercie wzięły udział zespoły Worms of Senses, Pieniądze oraz Wojciech Gołębiowski z własnym projektem artystycznym muzyki postindustrialnej „Człowiek vs. Maszyna”. Zadanie to zrealizowano przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Gminy Dąbrowa Górnicza.
- od marca 2015 r. wspólnie z Otwartą Pracownią Artystyczną, kształcącą dzieci i młodzież w zakresie sztuki i rękodzieła artystycznego, spółdzielnia prowadzi warsztaty w zakresie technik sitodrukowych dla utalentowanych dzieci i młodzieży.
- w dniu 13.06.2015 r. w ramach regionalnego Festiwalu Kultury INDUSTRIADA 2015, spółdzielnia zorganizowała wydarzenie kulturalne obejmujące spektakl teatralny i koncerty w podziemnych przestrzeniach Kopalni Ćwiczebnej „Sztygarka” transmitowane na powierzchnię i wyświetlany na telebimie dla publiczności zgromadzonej w okolicy kopalni. Oraz wieczorne koncerty muzyki alternatywnej na dziedzińcu Muzeum. W wydarzeniu wystąpili: Teatr Rawa z Katowic, zespoły Nierealne Warzywa, Hańba oraz Zielone Żabki.
Zadanie zrealizowane zostało przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz sponsorów i darczyńców (ArcelorMittal,Wyższa Szkoła „Humanitas”, Telepizza, Klub Muzyczny Komitywa ).
- 20.11.2015 r. w ramach imprez towarzyszących Festiwalowi ZagłębieWood, wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej, zorganizowano pierwsze z cyklu spotkań autorskich, promujących współczesną literaturę polską oraz czytelnictwo. Spotkanie z pisarzem młodego pokolenia Krzysztofem Vargą częściowo sfinansowane zostało ze środków pochodzących z Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, ze środków własnych spółdzielni oraz ze wsparcia darczyńcy, Generali Życie T.U. S.A.

Granty/dotacje

- Projekt Artystyczny INDUSTRIADA 2014 – Koncert „Dźwięki Postindustrialne”, kwota dotacji: 7 000,00 zł(całość zadania: 20 782,00 zł, termin realizacji: 15.05.2014 r.- 15.07.2014 r.