Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Słowianśkiej "JAWIA"

Logotyp
Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo
Rozwój lokalny
Hobby
Data rejestracji Piątek, 8 sierpnia, 2014
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000515690
NIP 629-247-01-11
Regon 243637522
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Królowej Jadwigi 27/101, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon +48 606 972 094
WWW jawia.pl
E-mail skks.jawia@gmail.com
Facebook www.facebook.com/stowarzyszenie.jawia
Władze

Szymon Gilis - Prezes Zarządu

Zofia Jabłońska - Członek Zarządu

Dominika Kozik - Członek Zarządu

 

 

Cele statutowe

1. Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność:

1) oświatowa- nauczanie sztuki, kultury oraz tradycji rodzimej Słowian, nie pomijając żadnych zagadnień możliwych do przekazania innym; popularyzacja wiedzy historycznej w szczególności poprzez budowę skansenów archeologicznych,
2) kulturalna- organizowanie wszelkiego rodzaju działań publicznych, które mają za zadanie przybliżyć stare wierzenia, kulturę, sztukę oraz tradycję rodzimą Słowian,
3) ochrony środowiska naturalnego, jako dziedzictwa, które przejęliśmy od naszych przodków, i które chcemy przekazać następnym pokoleniom w formie nienaruszonej. Szeroko pojęta ochrona dziedzictwa przyrodniczego ożywionego jak i nieożywionego. Rekultywacji terenów zniszczonych oraz przywracania im pierwotnego stanu,
4) wspierania inicjatyw społecznych, które mają na celu propagowanie zapomnianej rodzimej tradycji, kultury i sztuki Słowian,
5) dobroczynna w szerokim tego słowa zrozumieniu,
6) ochrony zabytków oraz miejsc oficjalnie lub w podaniach uważanych za tereny kultu dawnych Słowian. Miejsc, które stanem przyrody powinny być przykładem utrzymania porządku w przyrodzie. Szeroko pojmowana ochrona dóbr kultury i tradycji,
7) artystyczna, w zakresie rękodzieła, muzyki, sztuki teatralnej czy foto-wizualnej, malarstwa, krawiectwa i wielu innych,
8) upowszechnienie kultury fizycznej oraz sportu z wyszczególnieniem starych technik ćwiczeń ciała oraz sportów uprawianych w dawnych dziejach dla poprawienia sprawności oraz tężyzny fizycznej,
9) turystyczno-krajoznawcza- tworzenie i ochrona atrakcji turystycznych. Działanie na rzecz tworzenia pomocniczej infrastruktury turystycznej w postaci szlaków turystycznych, pól namiotowych, kempingów, gastronomii oraz hoteli,
10) naukowa- współpraca z oddziałami antropologii lub etnografii uniwersytetów oraz muzeami. Prowadzenie badań nad rolnictwem, przetwórstwem, hutnictwem, kowalstwem, stolarstwem oraz wieloma innymi rzemiosłami, które wymagają dogłębnego zbadania, dzięki naszej pomocy.
11) rehabilitacji zawodowej i społecznej,
12) rzemieślnicza- praktykując stare sposoby obróbki rożnego rodzaju materiałów, począwszy od drewna, poprzez stal kończąc na skórze oraz wiele innych, organizację i prowadzenie warsztatów rzemiosł dawnych, tzw. żywej archeologii, stwarzających możliwość nauki zawodu dla bezrobotnych,
13) rolnicza, praktykując stare metody ( ekologiczne, permakulturalne ) uprawy ziemi,
14) przetwórstwa płodów rolnych z uwzględnieniem aspektów ekologicznych oraz dawnych technik konserwowania żywności,
15) krzewienia, szerzenia oraz dbania o dziedzictwo narodowe,
16) promocja zewnętrznych inicjatyw zgodnych ze statutem Stowarzyszenia, tworzenie wiosek tematycznych oraz żywych skansenów,
17) promocja i organizacja wolontariatu,
18) prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
19) zwiększenie znaczenia i skuteczności lokalnych inicjatyw,
20) rozwijanie świadomości lokalnej, regionalnej, narodowej i słowiańskiej,
21) wyrównywanie szans rozwoju i jakości życia de faworyzowanej części społeczeństwa,
22) wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka,
23) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw, środków niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia,
24) organizację imprez mających na celu promocję historii rodzimej,
25) prowadzenie pokazów o charakterze edukacyjnym z zakresu, tzw. archeologii żywej,
26) wspieranie działań, których celem jest identyfikacja mieszkańców z miejscem w którym żyją,
27) prowadzenie działalności edukacyjnej dla młodzieży i dorosłych,
28) prowadzenie działalności gospodarczej,
29) prowadzenie działalności wydawniczej o charakterze edukacyjnym mającej na celu promocje działalności Stowarzyszenia oraz dziedzictwa historycznego i wczesnośredniowiecznej kultury Słowian,
30) Ochrona miejsc kultu religijnego dawnego i obecnego.