Udostępnij:

Herb DG

STOWARZYSZENIE "RAZEM GŁOSNIEJ"

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Rozwój lokalny
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Hobby
Data rejestracji Piątek, 12 czerwca, 2015
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000562341
NIP 6292472245
Regon 361754682
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Wojska Polskiego 31, Dąbrowa Górnicza 41-300
Adres korespondencyjny j.w.
E-mail razem.glosniej@gmail.com
Facebook pl-pl.facebook.com/razem.glosniej/
Władze

Zarząd:
Łukasz Supernak - Prezes
Zbigniew Antas - Wiceprezes
Mirosław Wolak

Cele statutowe

1. Konsolidacja środowiskowa osób zainteresowanych amatorską łącznością radiową, telewizyjną, cyfrową z wykorzystanniem fal elektromagnetycznych
2. Pomoc w integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi
3. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej poprzez upowszechnianie wiedzy, edukacji i szeroko pojętą politechnizacje dzieci i młodzeży szkolnej i dorosłych; prowadzenie szkoleń i prelekcji z zakresu konstruowania i budowy urządzeń radiokomuinkacyjnych i umiejętności ich wykorzystania
4. Organizowanie gier i zabaw opartych o środki łączności bezprzewodowej
5. Promowanie oraz popularyzacja miasta i regionu z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i umiejętności i uprawnień
6. Popieranie i popularyzacje działań członków stowarzyszenia zajmujących się eksperymentami i pracami nad nowymi technicznymi rozwiązaniami w zakresie amatorskiej łączności radiowej i telewizyjnej
7. Pomoc członkom stowarzyszenia w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom niepełnosprawnym w rozwijaniu ich zainteresowań amatorską łącznością
8. Pomoc w akcjach ratowania ludności i udzielania pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych poprzez zapewnienie łączności w oparciu o posiadany przez stowarzyszenie sprzęt i urządzenia
9. Utrzymanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi z kraju i zagranicy
10. Nawiązywanie nowych kontaktów i współpracy; wymiana doświadczego z podobnymi organizacjami z kraju i zagranicy
11. Organizowanie czynnego wypoczynku dla młodzieży niepełnosprawnej i młodzieży pełnosprawnej
12. Organizowanie obozów szkoleniowych dla młodzieży niepełnosprawnej i młodzieży pełnosprawnej
13. Działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania