Udostępnij:

Herb DG

STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGŁĘBIA

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Rozwój lokalny
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Data rejestracji Wtorek, 12 maja, 2015
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000557502
NIP 6292471872
Regon 36148233800000
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Wojska Polskiego 31, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Facebook pl-pl.facebook.com/przedsiebiorcyzaglebia
Władze

Zarząd:
Izabela Gil - Prezes
Radosław Musiał - Wiceprezes
Grzegorz Szymański - Sekretarz

Cele statutowe

1)POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ ORAZ
WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTEPCZEJ;
2)DZIAŁALNOSC NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
3)DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA;
4)OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA;
5)DZIAŁALNOSC NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
6)PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJACYCH BEZ PRACY I ZAGROZONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;
7)UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KOBIET ORAZ DZIAŁALNOSC NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MEZCZYZN;
8)DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI;
9)DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOSCI LOKALNYCH;
10)NAUKA, EDUKACJA, OSWIATA I WYCHOWANIE;
11)KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI;
12)UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU;
13)UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOSCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKZE DZIAŁANIA WSPOMAGAJACE ROZWÓJ DEMOKRACJI;
14)DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIEDZY SPOŁECZENSTWAMI;
15)PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU;
16)DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA TECHNICZNIE, SZKOLENIOWO, INFORMACYJNIE LUB FINANSOWO ORGANIZACJE POZARZADOWE ORAZ PODMIOTY, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3, W ZAKRESIE OKRESLONYM W PKT 1-23;
17)DZIAŁALNOSC NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM;
18)DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOSCI I INNOWACYJNOSCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAZANIE NOWYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ;
19)DZIAŁALNOSC NA RZECZ RODZINY, MACIERZYNSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW DZIECKA;
20)UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW;

Przedsięwzięcia

Innowator 2015