Udostępnij:

Herb DG

Fundacja na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych "Wygrajmy Razem"

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data rejestracji Piątek, 29 października, 2010
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000369145
NIP 629 244 87 90
Regon 241761809
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Kazimierza Imielińskiego 4/19, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 696 094 857
WWW www.wygrajmyrazem.org.pl
E-mail wygrajmyrazem@gmail.com
Facebook www.facebook.com/fundacjawygrajmyrazem
Władze

Łukasz Baruch – Prezes Zarządu
Karolina Żelichowska – Wiceprezes Zarządu

Cele statutowe

Celem fundacji jest:

1.Podejmowanie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo – wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych oraz dotyczących kultury fizycznej, sportu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, polegających na:

  • rozwijaniu i organizacji powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych i dzieci z ośrodków szkolno – wychowawczych
  • umożliwieniu niepełnosprawnym wykorzystywania majątku Fundacji na zasadach preferencyjnych w stosunku do zasad, dotyczących pozostałych osób,
  • integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
  • promocji zdolności adaptacyjnych i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych,
  • aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
  • budowie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy w środowisku osób niepełnosprawnych,
  • wspieraniu działalności społecznej na rzecz integracji społecznej w celu ograniczenia dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
  • dążeniu do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

2.Wspieranie działań twórczych i artystycznych osób niepełnosprawnych, w tym promocja profesjonalnych artystów niepełnosprawnych.
3.Rozwój racjonalizacyjnych modeli polityki społecznej i edukacji.
4.Wprowadzanie innowacyjnych i nowatorskich systemów wsparcia dla osób niepełnosprawnych – świadczenie usług poradniczych, ogólnych i specjalistycznych.
5.Wprowadzanie w życie innowacyjnych rozwiązań systemowych, usprawniający w sposób kompleksowy sytuację życiową osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
6.Organizowanie i prowadzenie jednostek, świadczących profesjonalne usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych.
7.Gromadzenie i dystrybucja informacji i danych na temat wsparcia osób niepełnosprawnych usługą asystenta osoby niepełnosprawnej.
8.Koordynacja działań instytucji na rzecz środowiska niepełnosprawnych.
9.Pomoc merytoryczna o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym, świadczona zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w tym osobom niepełnosprawnym.
10.Promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.
11.Zwiększenie aktywności oraz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
12.Inicjowanie i wspieranie działań zapobiegających patologiom społecznym, w tym uzależnieniom.
13.Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu.
14.Wspieranie postaw twórczych i artystycznych osób ze środowisk, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
15.Edukacja społeczna oparta na zasadach integracji.
16.Dążenie do poprawy poziomu przygotowania zawodowego i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
17.Promowanie równego uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, zawodowym i społecznym
18.Promowanie wolontariatu.
19.Wspieranie działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa powszechnego.
20.Działanie na rzecz budowania i pogłębiania dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, wyznań i tradycji.
21.Rozwijanie świadomości i propagowanie wiedzy regionalnej, narodowej i europejskiej

Przedsięwzięcia

Ogólnopolski Przegląd Piosenki Osób Niewidomych i Słabo Widzących „Dotyk Dźwięku”

Projekt realizowany cyklicznie od 2008 r. (od 2011 Fundacja „Wygrajmy Razem”, jako jeden z organizatorów).
Projekt realizowany co roku w ramach „Dni Dąbrowy Górniczej” (przełom maja i czerwca).
Rezultat: Organizacja imprezy kulturalnej z udziałem osób niepełnosprawnych (dysfunkcja wzroku) – promocja talentów wokalnych osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców Dąbrowy Górniczej, a także poprzez udział mediów na terenie całego kraju.
Źródła finansowania: fundusze z Urzędu Miejskiego w DG, dotacja z PFRON, środki własne fundacji.
Koncert „Wygrajmy Razem”

Projekt realizowany cyklicznie od 2010 r. Głównym organizatorem projektu jest Fundacja „Wygrajmy Razem”.
Projekt realizowany każdego roku w miesiącu grudniu.
Rezultat: Organizacja imprezy kulturalnej z udziałem osób z różnymi niepełno sprawnościami – promocja talentów muzyczno-wokalnych, aktorskich, talentów plastycznych osób niepełnosprawnych (poprzez organizację wystawy prac plastycznych oraz kiermaszu towarzyszącym koncertowi).
Źródła finansowania: Dotacje z Urzędu Miejskiego, środki własne fundac