Udostępnij:

Herb DG

Możliwość oddania 1% podatkuCaritas Diecezji Sosnowieckiej

Logotyp
Forma prawna Kościelna osoba prawna
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Data rejestracji Poniedziałek, 16 czerwca, 2014
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000222993
NIP 644-24-77-050
Regon 040019340
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Korczaka 5, 41-200 Sosnowiec
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 363 03 70
WWW www.sosnowiec.caritas.pl
E-mail sosnowiec@caritas.pl
Facebook pl-pl.facebook.com/caritas.sosnowiec
Władze

ks. Tomasz Folga Dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej

Cele statutowe

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Do zadań Caritas należy:

-krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna,
-prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form
i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, osób nie posiadających środków do życia, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii
i zbrojnych konfliktów,
-ochrona i promocja zdrowia,
-działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
-promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
-upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
-działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
-działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
-działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
wypoczynek dzieci i młodzieży,
-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
-przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
-upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działania wspomagające rozwój demokracji;
-ratownictwo i ochrona ludności,
-pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą,
-działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
-podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
-działalność na rzecz mniejszości narodowych,
-promocja i organizacja wolontariatu,
-działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego, pomocy Polonii i Polakom za granicą,
-działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
-działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
-działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
-kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadania te Caritas realizuje w szczególności poprzez:

-organizowanie własnych struktur terenowych,
-systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy,
-spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia, Dni Chorych, „Św. Mikołaja”, Wigilii ubogich i samotnych, Opłatka, Święconego i innych form krzewienia miłości miłosiernej,
-organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych, oświatowych, doradczych, medycznych, zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas,
-grupy wolontariatu Caritas, w szczególności Szkolne Koła Caritas,
-prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną,
-różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych,
-pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych m.in. poprzez zbiórki publiczne, koncerty charytatywne, aukcje, kiermasze, pikniki.

Przedsięwzięcia

Caritas Diecezji Sosnowieckiej prowadzi:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Domu św. Józefa, Będzin , ul. Stawowa 26, kierownik: Edyta Łata, tel. 32 762 51 20.

Działalność: ośrodek przeznaczony jest dla osób wymagających stałej opieki pielęgnacyjnej, szczególnie osób przewlekle chorych, którym stan zdrowia uniemożliwia pobyt w domu rodzinnym lub którym rodzina nie może zapewnić należytej opieki. Podopieczni mają zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską, psychologiczną oraz duszpasterską.

Stacja Opieki Caritas i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, Sosnowiec, ul. Korczaka 5, kierownik: Marta Wajgiel, tel. 32 293 44 29

Działalność: placówka prowadzi usługi w zakresie długoterminowej opieki (obsługi pielęgnacyjnej) osób starszych, rehabilitacji, prowadzi gabinet profilaktyki zdrowia ( na miejscu istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady lekarskiej, zmierzenia poziomu cukru i ciśnienia krwi) oraz odpłatnego wypożyczenia sprzętu medycznego. Stacja czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Dom dla Bezdomnych Caritas, Będzin-Łagisza, ul. Energetyczna 10, kierownik: Tomasz Kmita, tel. 507 082 564.

Działalność: dom zapewnia podopiecznym wyżywienie oraz dysponuje bogatym zapleczem mieszkalnym, m.in. 4-osobowymi pokojami, sanitariatami oraz świetlicą terapeutyczną, w której prowadzone są kursy i terapie. Otwarty jest 24 godziny na dobę, pomoc świadczy, w zależności od pory roku, 35-45-osobowej grupie bezdomnych. Funkcjonuje od 1994 roku.

Dom dla Bezdomnych Caritas, Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice, Aleja Zwycięstwa 6, kierownik:Łukasz Marzec, tel. 32 268 92 69.

Działalność: dom, oprócz noclegu zapewnia również wyżywienie (trzy posiłki dziennie), posiada dobrze wyposażony, dwupiętrowy budynek z własną instalacją CO i CW. Posiada także specjalnie przystosowane dwa pokoje do terapii zajęciowej: indywidualnej i grupowej. Kilka razy w roku przeprowadza specjalne kursy dla bezdomnych z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, aktywizacji bezrobotnych i poradnictwa pracy. Otwarty jest 24 godziny na dobę, docelowo opieką obejmuje grupę 47 bezdomnych, na co posiada umowę z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza. Funkcjonuje nieprzerwanie od 1991 roku.

Noclegownia pod patronatem Caritas, Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 31, kierownik: Sławomir Kozieł, tel. 32 268 89 82

Działalność: placówka czynna jest codziennie od godziny 19.00 do 7.00., zimą od 01 grudnia do 30 marca, otwarta jest od godz. 16.00 do godz 7.00, wtedy też przekazuje bezdomnym pomoc żywnościową. Noclegownia posiadająca umowę z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza dysponuje 70 łóżkami, w tym 58 dla mężczyzn i 12 dla kobiet.

Noclegownia pod patronatem Urzędu Miejskiego i Caritas „Spokojna noc”, Sosnowiec, ul. Kaliska 25, kierownik: Janusz Konieczniak, tel. 32 266 22 26.

Działalność: czynna cały tydzień w godz. 19.00 – 7.00 (zimą od 16) posiada około 60 miejsc noclegowych, oferuje swoim podopiecznym wyżywienie, odzież, środki czystości, ręczniki oraz leki. Bezdomni znajdujący się na terenie placówki mogą korzystać z łazienek, kuchni z jadalnią oraz pralni. W okresie zimowym uruchamiana jest także świetlica, w której znajduje się biblioteka oraz telewizor, gdzie istnieje możliwość napicia się ciepłej kawy czy herbaty. Na miejscu bezdomni mogą uzyskać poradę socjalną. Z noclegowni mają prawo korzystać wyłącznie trzeźwi mężczyźni z terenu Sosnowca, skierowani do niej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jadłodajnia Caritas, Olkusz, ul. Żuradzka 16, osoba odpowiedzialna: Agata Jaros.

Działalność: czynna 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz: 11.00-14.00. Głównym celem jadłodajni jest zabezpieczenie gorącego posiłku osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem: ubogim, bezdomnym, samotnym, chorym, uzależnionym, w trudnej sytuacji materialnej.
W okresie letnim z posiłku korzysta dziennie ok. 80 osób, a w okresie jesienno-zimowym liczba ta wzrasta do 100-110 osób.

Magazyn - punkt wydawania żywności, Sosnowiec. ul. Kaliska 25, koordynator: Bogdan Radzikowski, tel. 32 293 50 34

Działalność: dystrybucja gotowych artykułów spożywczych w ramach realizacji Europejskiego Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE’’. Żywność ta jest następnie rozprowadzana za pomocą Parafialnych Zespołów Caritas wśród mieszkańców naszej diecezji w ściśle określonych przypadkach (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności).

Świetlice:

Świetlica u Matki Teresy przy Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek, Sosnowiec, ul. Matki Teresy Kierocińskiej 25

Ochronka Betlejem przy Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek, Wolbrom, ul. Mariacka 7

Świetlica Tabor przy Parafii św. Brata Alberta, Jaworzno, ul. Przemysłowa 3

Działalność: świetlice obejmują swoją opieką dzieci i młodzież, do których kierują różne formy pomocy i edukacji pozaszkolnej, m.in. pomoc przy odrabianiu lekcji, zajęcia z logopedą czy psychologiem. W miarę możliwości zapewniają również podopiecznym i ich rodzinom pomoc żywnościową.