Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie DAR SERCA

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Turystyka i krajoznawstwo
Data rejestracji Czwartek, 3 kwietnia, 2008
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000301248
NIP 629-23-91-601
Regon 240886740
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Karola Adamieckiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 505272808
WWW www.stowarzyszeniedarserca.org.pl
E-mail stowarzyszenie_dar_serca@op.pl
Facebook www.facebook.com/darsercastowarzyszenie/
Władze

Prezes - mgr Dorota Klejnot
Wiceprezes - Anna Malczewska
Członek Zarządu - Monika Kmita

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, kultury i sztuki, krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu. Prowadzimy działalność opiekuńczo - wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, również wśród dzieci niepełnosprawnych. Podejmujemy działania mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijając pasje i zainteresowania młodych ludzi, rozbudzając ciekawość poznawczą poprzez organizację imprez kulturalnych, koncertów, audycji muzycznych i wycieczek turystycznych.
Organizujemy bezpłatne zajęcia w czasie ferii i wakacji. Wspieramy dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, losowej dofinansowując wyjazd na zielona szkołę.
Stowarzyszenie prowadzi od 2008 r. świetlicę środowiskową Kraina Przyjaźni - ul. Karola Adamieckiego 12 w Dąbrowie Górniczej, obejmując codzienna opieką 25 dzieci

Przedsięwzięcia

Najważniejsze zrealizowane projekty w 2018 r.:

-Świetlica Środowiskowa KRAINA PRZYJAŹNI

-Zimowa Akademia Rozmaitości

-Warsztaty Wrażliwości

-Wakacyjna Akademia Rozmaitości

-Otwórz oczy baw się z nami bez przemocy w świetlicy Środowiskowej

-Akademia Zdrowego Dzieciaka

-PAJACYK

 

Najważniejsze zrealizowane projekty w 2017 r.:

-Świetlica środowiskowa KRAINA PRZYJAŹNI

-Zimowa Akademia Rozmaitości

-Wakacyjna Akademia Rozmaitości

-Warsztaty wrażliwości

-Akademia Rozmaitości

 

Najważniejsze projekty zrealizowane w 2016 r.:

-,,Świetlica środowiskowa Kraina Przyjaźni  ”

-,,Zimowa Akademia Rozmaitości”

-,,Wakacyjna Akademia Rozmaitości”

-,,Warsztaty wrażliwości”

-,, Czym skorupka za młodu nasiąknie…”

-,,Akademia Rozmaitości”

 

Projekty realizowane w 2015 r.

-,,Świetlica środowiskowa Kraina Przyjaźni  

-,,Zimowa Akademia Rozmaitości” 

-,,Wakacyjna Akademia Rozmaitości”

-,,Warsztaty wrażliwości”

-,,Integracja międzypokoleniowa”

-,, Akademia Zdrowego Dzieciaka”

-Zbiórka publiczna GRAJ I POMAGAJ

 

Najważniejsze projekty zrealizowane w 2014 r.:

,,Świetlica środowiskowa z programem profilaktycznym” – ul. Karola Adamieckiego 12 w Dąbrowie Górniczej. Opieką świetlicy środowiskowej KRAINA PRZYJAŹNI objęte były dzieci w wieku od 6 do 18 lat . Świetlica zapewniała podopiecznym opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, wycieczki turystyczne i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Zajęcia były organizowane w sposób ciągły. W świetlicy stworzyliśmy warunki do wyrównywania zaległości szkolnych i rozwoju możliwości dzieci. Zorganizowane zostały zajęcia korekcyjno – kompensacyjne wyrównujące deficyty rozwojowe.
Źródło finansowania: Projekt finansowany był przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, Polskiej Akcji Humanitarnej i środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn.

,,Zimowa Akademia Rozmaitości”
Głównym celem projektu było propagowanie zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla nudy i bezczynności oraz konstruktywne zorganizowanie dzieciom warunków bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych.W proponowanych zajęciach wzięło udział około 90 dzieci w wieku 6-18 lat z Dąbrowy Górniczej objętych opieką Stowarzyszenia. Udział w proponowanych formach aktywności dostarczył uczestnikom pozytywne bodźce do prawidłowego rozwoju psychospołecznego oraz wzmocnił w nich istniejący potencjał.
Źródło finansowania: Projekt finansowany był przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn.

,,Wakacyjna Akademia Rozmaitości”
W projekcie wzięło udział 106 dzieci w wieku 6-18 lat z terenu Dąbrowy Górniczej z dzielnic Gołonóg, Centrum. Głównym celem było propagowanie zamiłowania do aktywnego spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla nudy i bezczynności oraz konstruktywne zorganizowanie dzieciom warunków bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas wakacji.
Udział w zajęciach sportowych, artystycznych, wycieczkach edukacyjnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi wzbogaca umysły dzieci i uwrażliwia je na piękno i tajemniczość otaczającego świata.
Źródło finansowania: Projekt finansowany był przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn.

,,Warsztaty wrażliwości” - Grupę docelową projektu ,,Warsztaty wrażliwości”, stanowiły dzieci objęte opieką Stowarzyszenia. Główne cele to: rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. W realizacji zadania wzięło udział ponad 60 dzieci w wieku 6-18 lat z Dąbrowy Górniczej , które przejawiały też zdolności artystyczne i były ciekawe otaczającego ich świata. Dzieci rozwijały swoje zainteresowania w pracowniach tematycznych: teatralnej, plastycznej, uczestniczyły w interaktywnych audycjach muzycznych.
Źródło finansowania: Projekt finansowany był przy udziale środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn.

,,Akademia Rozmaitości”. Celem projektu była organizacja zajęć pozaszkolnych służących nabyciu przez uczestników projektu umiejętności społecznych, umiejętności radzenia sobie z sytuacją kryzysową. A przede wszystkim: promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego, trzeźwego stylu życia bez środków psychoaktywnych i bez agresji, kształtowanie postaw społecznych wolnych od przemocy, od uzależnień, rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Źródło finansowania: Projekt finansowany był przy udziale środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn.

,, Akademia Zdrowego Dzieciaka” Celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat zdrowego trybu życia , w tym zdrowego odżywiania podopiecznych świetlicy środowiskowej KRAINA PRZYJAŹNI. Dzieci uczyły się samodzielnego przygotowania zdrowych posiłków. Poznały różne rodzaje ziół i ich zastosowanie w kuchni. Tworzą świetlicową książkę kucharską. Realizacja projektu trwa od X 2014 r. do VI 2015 r.
Źródło finansowania: Projekt finansowany był przy udziale środków Fundacji TESCO DZIECIOM , środków własnych pozyskanych w ramach 1% i darowizn
Zbiórka publiczna. W okresie od 04.11.2013 r.- 30.04.2014 r., w oparciu o zezwolenie Prezydenta Miasta Dąbrowa nr WSO –I.5311.8.2013, Stowarzyszenie ,,Dar Serca” przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie sprzedaży cegiełek oraz dobrowolnych wpłat na konto założone osobno dla zbiórki publicznej. Celem zbiórki było zebranie środków finansowych na organizację wypoczynku dla dzieci.
Podczas zbiórki zebraliśmy kwotę 10 615 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu 18 dąbrowskich dzieci na ,,zielone szkoły” z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz na organizację wypoczynku dla dzieci w czasie wakacji.
Od X 2014 r. do 30 IX 2015 r. prowadzimy kolejną zbiórkę publiczną GRAJ I POMAGAJ, która została zgłoszona w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i otrzymała nr 2014/955/OR . Celem zbiórki jest zebranie środków finansowych na pokrycie kosztów wyjazdów dzieci na ,,zielone szkoły”, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.