Udostępnij:

Herb DG

FUNDACJA RADOSNY ŚWIAT

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Rozwój lokalny
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Data rejestracji Piątek, 21 lutego, 2014
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000497745
NIP 6292468806
Regon 243499385
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Kasprzaka 46, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 260 43 63
E-mail biuro@radosnyswiat.net
Władze

Marlena Regulska Lis - Prezes Zarządu
 

Cele statutowe

Celem fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, w szczególności dzieci i młodzieży, a zwłaszcza inicjatyw w następujących obszarach: kultury, nauki, oświaty, edukacji i wychowania, praw człowieka, ochrony zdrowia, rozwoju regionalnego i lokalnego, w zakresie pomocy społecznej, dobroczynności, kultury fizycznej i sportu

Przedsięwzięcia

Zimowa Przygoda 2015 dla dzieci w wieku 6-12 lat;
Letnia Przygoda 2015 dla dzieci w wieku 6-12 lat.