Udostępnij:

Herb DG

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej

Logotyp
Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Data rejestracji Czwartek, 24 maja, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000012847
NIP 6272284517
Regon 276302342
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Sienkiewicza 6a; 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 601 565 484
WWW dabrowagornicza.pzn.org.pl
E-mail pzn.dabowa@gmail.com
Władze
 • Zofia Jeznach - Prezes Zarządu Koła PZN
 • Wanda Pawełczyk - Wiceprezes ZK
 • Bogusław Szczukiewicz - Sekretarz ZK
 • Krystyna Pansewicz - Skarbnik ZK
 • Małgorzata Juszczak - Członek Zarządu Koła                                                                                                                                                                                                                          
   
Cele statutowe

Cele statutowe

 1. Celem Polskiego Związku Niewidomych jest zrzeszanie osób niewidomych i słabowidzących oraz podejmowanie działań w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony zdrowia, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej i zawodowej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich oraz wspieranie rodzin osób niewidomych i słabowidzących.

 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji tej grupy osób.

 3. Podejmowanie działań kształtujących właściwe postawy społeczne wobec niepełnosprawności

 4. Popularyzuje problematykę środowiska niewidomych i niedowidzących

 5. Współdziała z organizacjami zwalczającymi przejawy dyskryminacji osób niewidomych i wspomagającymi ich integrację

 6. Polski Związek Niewidomych reprezentuje swych członków wobec organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji.

Przedsięwzięcia

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) prowadzenie rehabilitacji podstawowej, specjalistycznej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych od urodzenia, ociemniałych, słabowidzących dorosłych i dzieci w różnych formach;

2) działalność oświatową i edukacyjną, w tym organizację i udział w szkoleniach, kursach, warsztatach i innych formach podnoszących sprawność i samodzielność osób niewidomych i słabowidzących;

3) działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niewidomych i słabowidzących zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4) działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych i słabowidzących w sprzęt rehabilitacyjny i inne pomoce, w tym optyczne, sprzęt elektroniczny;

5) organizowanie indywidualnej pomocy w rozwiązywaniu życiowych problemów osób niewidomych i słabowidzących i ich rodzin;

6) działania na rzecz niewidomych i słabowidzących seniorów oraz, ze względu na stan zdrowia, na rzecz osób zależnych od osób trzecich 

7) organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej dla niewidomych i słabowidzących dorosłych i dzieci;

8)  organizowanie różnych form działalności turystycznej oraz organizowanie różnych form rekreacji oraz wypoczynku dla niewidomych i słabowidzących dorosłych i dzieci;

9) profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia m. innymi okulistyczna, psychiczna, diabetologiczna;

10) Prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej, z której korzystają nie tylko członkowie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej. Wszystkie działania dostosowane są do możliwości osób z dysfunkcją narządu wzroku.