Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie "NEURON" Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Data rejestracji Wtorek, 28 sierpnia, 2001
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000038502
NIP 629-001-36-80
Regon 003459615
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. 3 maja 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 601 454 023
WWW www.neuron-society.eu
E-mail neuron01@o2.pl
Facebook www.facebook.com/Stowarzyszenie-Neuron-Pomocy-Dzieciom-i-Osobom-Niepe%C5%82nosprawnym-407295932688408/
Władze

Bogdan Zandecki - Przewodniczący
Ewa Krzosa - Z-ca Przewodniczącego
Michał Bagiński - Sekretarz
Anna Połomska - Skarbnik
Paweł Połomski - Członek
Katarzyna Kłak - Członek

Cele statutowe

1.Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, przyczynianie się do tworzenia warunków ich godnego życia, oraz stworzenie opieki i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, którzy przez całe życie będą wymagali specjalnych form opieki i pomocy a w szczególności:

  • podejmowanie starań w celu uzyskania możliwie pełnego zrzeszania rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci i osób niepełnosprawnych,
  • współdziałanie z władzami lokalnymi i innymi grupami zainteresowanych osób w stworzeniu kompleksowego systemu opieki i rehabilitacji złożonego z placówek w zależności od wieku i typu schorzenia,
  • udzielanie pomocy rodzinom w zakresie zaspakajania ich potrzeb psychicznych, edukacyjnych, życiowych i materialnych. Informowanie rodziców bądź opiekunów prawnych o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, oraz pomoc w realizowaniu tych uprawnień.


2. Prowadzenie na zlecenie, oraz ze środków własnych w ramach możliwości finansowych i kadrowych:

  • różnorodnych usług ( placówki, zespoły, akcje, warsztaty, punkty konsultacyjne, świetlice środowiskowe, itp.),dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
  • form nowatorskich i eksperymentalnych ( programy działań),
  • działalności wydawniczo-informacyjnej związanej z pomocą osobom niepełnosprawnym

3. Organizowanie różnych form wypoczynku:

  • kolonie, obozy, wczasy, wycieczki, imprezy sportowe, imprezy kulturalno-oświatowe, spotkania integracyjne
  • turnusy rehabilitacyjne ogólno usprawniające z programem rekreacyjno- wypoczynkowym, usprawniająco-rekreacyjne
  • turnusy rehabilitacyjne, rekreacyjno-sportowe i sportowe,

4.Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijanie kontaktów współpracy między społecznościami, Nawiązanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich integracji ze środowiskiem rówieśników.
5. Podejmowanie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych
6. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rehabilitacji dzieci młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, celem jej wykorzystania,
7. Propagowanie w społeczeństwie problemów i potrzeb dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwego stosunku społecznego do tych problemów
8. Stowarzyszenie stawia sobie za cel integrację ze środowiskiem i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych.
9. Praca nad właściwym ukierunkowaniem zawodowym osób niepełnosprawnych

Przedsięwzięcia

PARASPARTAKIADA ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA - Program skierowany jest głównie do osób niepełnosprawnych i daje im realną szansę poprawy funkcjonowania psychicznego i fizycznego. Wskazuje właściwą drogę do lepszego poznania osobowości i możliwości uczestników, oraz inspirowania ich do podejmowania prób integracji ze społeczeństwem. Tego typu impreza pochylająca się nad problematyką osób niepełnosprawnych w znacznej mierze przyczyni się do uwrażliwienia społeczeństwa na codzienne funkcjonowanie niepełnosprawnych oraz na bariery, które są często przez nich nie do pokonania. Celem Para spartakiady jest wychowanie przez sport Zdobytymi doświadczeniami w wymiarze regionalnym chcielibyśmy podzielić się z innymi podmiotami związanymi z ideą integracji w naszym kraju. Zawody sportowo-rekreacyjne pozwalają na przezwyciężenie oporów u osób niepełnosprawnych nie mających dotychczas wiele wspólnego z kulturą fizyczną. i realizowane są w trosce o :prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny przez zapewnienie udziału w zawodach sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi organizmu, rozwój umysłowy przez zapoznawanie w dostępnym dla nich stopniu ze środowiskiem społecznym oraz rozwijania myślenia i mowy, rozwijanie zainteresowań sportowych przez wdrażanie do opanowania sprawności w tych zakresach, kształtowanie właściwej postawy społecznej przez przyzwyczajanie do przestrzegania norm zgodnego współdziałania w zespole, rozwijanie życzliwości oraz samodzielności.
IMPREZY KULTURALNO-OŚWIATOWE - Imprezy kulturalno-oświatowe winny być ważnym czynnikiem terapeutycznym i profilaktycznym a dla osób niepełnosprawnych zagadnieniem o wiele ważniejszym niż tego typu imprezy dla ludzi zdrowych. Za pomocą gier i zabaw osoba niepełnosprawna najłatwiej może przekroczyć barierę zahamowań psychicznych jakie ją dzielą od osób zdrowych. Dla osoby niepełnosprawnej integracja z ludźmi zdrowymi i wyjście poza własne środowisko są bardzo ważne. Zabawy kulturalno-oświatowe zapobiegają wtórnym zmianom wynikającym z bezczynności. Wszelkiego typu zabawy i gry pozwalają na przezwyciężenie oporów u osób niepełnosprawnych nie mających dotychczas nic wspólnego z nimi. Dają odprężenie, zmieniają formę ruchu, są wprowadzeniem do opanowania tajników danej dyscypliny, inną formą zabawy. Wyzwalają aktywność i inicjatywę ich uczestników. Ponadto gra stawia do realizacji kilka zadań, których wykonanie wymaga zespolonego współzawodnictwa, a współzawodnictwo które występuje mobilizuje uczestników do maksymalnego wyniku w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników.
WYCIECZKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE - Wycieczki turystyczno-krajoznawcze maja na celu odprężenie psychiczne i fizyczne. Są jedna z form relaksu i działają na rzecz integracji społecznej osób zaangażowanych w marginalizację społeczną w tym przypadku ze względu na niepełnosprawność. Taka forma aktywności ruchowej służy powrotowi do zdrowia i lepszej kondycji. Żaden lek nie zastąpi ruchu, dlatego każdy rodzaj aktywności ruchowej jest wskazany. Ruch polecany jest zwłaszcza osobom niepełnosprawnym na wózkach które na skutek ograniczeń ruchowych korzystają z niego rzadziej aniżeli pozostali. Głównym celem jest rozwijanie kultury, kultury fizycznej i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i krajoznawstwo. Wycieczki są środkiem o bardzo wszechstronnym działaniu. Do ich podstawowych wartości zaliczyć można : kształcenie zdolności poznawczych, zdobywanie wiadomości o danym regionie, Wycieczki posiadają również walor wychowawczy. Winny uczyć jej uczestników dostrzegać rzeczy ciekawe i piękne w otoczeniu, wiązać ich uczuciowo z kulturą regionu, zaspokoić potrzebę przeżycia przygody. Tego typu imprezy winny być realizowane cyklicznie i w pełni zasługują na popularyzację. Osoby niepełnosprawne w pełni się w nich realizują udowadniając niejednokrotnie że można na nich polegać, zaufać oraz dać szansę rozwoju. Należy okazać im życzliwość, obudzić zaufanie do ludzi. Dla niejednych udział w tego typu imprezach jest jedyną formą rehabilitacji społecznej. Największa wartość wycieczek to wychowanie przez działanie. Nie słowo, lecz bezpośrednie osobiste przeżycie wyzwala u osób niepełnosprawnych inicjatywę i aktywność. Pokonywanie przeszkód, znoszenie niewygód uczy ich zaradności i samodzielności.
DELFINOTERAPIA - to forma połączonej terapii – aqua i animaloterapii, podczas której pacjent znajduje sie w bliskim kontakcie z delfinem. Terapia polega na wspólnym pływaniu i zabawie, podczas której osoby niepełnosprawne wykonują szereg, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości, ćwiczeń z udziałem delfinów. W czasie tych zabaw wiązki ultradźwięków emitowane przez delfiny przenikają przez ludzkie tkanki powodując drobne korzystne zmiany w zniszczonych komórkach. Delfiny ciekawi u człowieka wszystko, co odbiega od normy i tam właśnie wysyłają swoje ultradźwięki regenerując zniszczone komórki.
W trakcie zabawy terapeuty z dzieckiem w wodzie - dzieci z problemami ruchowymi i neurologicznymi uczą się pływać i nieświadomie uprawiają najbardziej efektywną gimnastykę ruchową. Nathanson - amerykański lekarz, który odkrył te formę terapii zawsze podkreślał, że dzięki delfinom znika sterylny gabinet medyczny, który jest horrorem dla dziecka a zastępuje go basen. Zniknął też lekarz terapeuta w białym wykrochmalonym kitlu powtarzający w kółko te same nudne ćwiczenia a na jego miejscu pojawiło się miłe w dotyku zwierzę, zawsze chętne do zabawy, a co najważniejsze - z niezmiennie przylepionym do pyszczka wielkim uśmiechem.
Delfinoterapia to wyjątkowa forma terapii z kilku względów. Po pierwsze, odbywa się w wodzie - środowisku przyjaznym człowiekowi. Lekarze często polecają pacjentom pływanie w basenie gdyż aquaterapia relaksuje, odpręża i wycisza, przyspiesza rehabilitację ruchową. Po drugie, delfin dzięki swoim naturalnym właściwościom do emitowania ultradźwięków, przyspiesza w organizmie człowieka proces leczenia. Dzięki wytwarzanym przez delfiny ultradźwiękom przenikają one do organizmu człowieka wpływając na regenerację oraz odbudowę zniszczonych komórek.
TURNUSY REKREACYJNO-SPORTOWO-LECZNICZE- Są formą aktywnego wypoczynku połączonego z elementami rehabilitacji leczniczej i społecznej oraz sportu. Uczestnikami są osoby niepełnosprawne posiadające szereg sprzężonych dysfunkcji tj : mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe, epilepsja, zespół Dovna, inne przewlekłe choroby wrodzone lub nabyte wskutek nieszczęśliwych wypadków. Cele : poprawa stanu zdrowia oraz sprawności psychofizycznej, pozytywne i prawidłowe kształtowanie doświadczeń w zakresie integracji społecznej, umożliwienie pełnego wypoczynku fizycznego i psychicznego, popularyzacja form sportowo-rekreacyjnych w ramach aktywnego wypoczynku. Przewidywane efekty :
- uzyskanie mobilizacji do udziału we wszelkiego rodzaju imprezach
- poczucie wiary we własne siły
- wzmocnienie aktywności oraz chęci rywalizacji
- pozyskiwanie do czynnego i systematycznego uprawiania sportu
- przełamanie barier nieufności w stosunku do innych
Środki finansowe na działalność statutową pochodzą z :
- urzędów administracji rządowej i samorządowej
- PFRON
- instytucji państwowych
- firm i podmiotów gospodarczych
- sponsorów prywatnych
- darowizn, składek członkowskich oraz ludzi dobrej woli.