Udostępnij:

Herb DG

Możliwość oddania 1% podatkuZwiązek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo
Data rejestracji Poniedziałek, 5 lutego, 2007
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000273051
NIP 634-019-54-83
Regon 240572621
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Królowej Jadwigi 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 262 39 51
WWW www.dabrowagornicza.zhp.pl
E-mail hufiec@dabrowagornicza.zhp.pl
Facebook pl-pl.facebook.com/HufiecZHPDabrowaGornicza/
Władze

phm. Radosław Nawrot - komendant hufca
dh. Monika Rachwał - skarbnik
hm. Grzegorz Przybylak - z-ca d/s kształcenia i pracy z kadrą
pwd. Tomasz Rachwał - Kwatermistrz
pwd Elwira Rzewuska-Danecka - z-ca ds. organizacyjnych
phm. Aleksandra Nadolna - z-ca ds. programowych
phm. Dorota Nawrot - Członek Komendy Hufca ds. HAL i HAZ

Cele statutowe

Stwarzanie warunków do wszechstronnego,intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów.
Upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności,równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni.
Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.

Przedsięwzięcia

Organizacja Harcerskiej Akcji Letniej oraz Zimowej (wyjazdy na obozy i zimowiska oraz prowadzenie półkolonii)
Organizacja szkoleń z zakresu pierwszej pomocy ( w tym w ramach dotacji z Urzędu miejskiego)
Realizacja przedsięwzięć o charakterze ekologicznym m.in projekt 4 pory roku młodego ekologa współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego.
Śródroczna praca gromad zuchowych i drużyn harcerskich oraz wędrowniczych.