Udostępnij:

Herb DG

Fundacja Nasze Dzieci

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Data rejestracji Sobota, 2 lipca, 2011
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000377619
NIP 6292452455
Regon 241860339
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 668 514 940
WWW www.fundacja-naszedzieci.pl
E-mail FundacjaNaszeDzieci@arcelormittal.com
Władze

Prezes Zarządu: Katarzyna Kulik

Członek Zarządu: Magdalena Kuśmierz

Cele statutowe

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w następującym zakresie:

- działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży,
- działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
- działalność w zakresie upowszechniania i popularyzowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej sytuacji materialnej,
- ochrona i promocja zdrowia dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej,
- upowszechnianie i popularyzacja oraz organizacja wolontariatu,
- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci i młodzieży,
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej,
- promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Przedsięwzięcia

Misją Fundacji Nasze Dzieci jest wspieranie rozwoju, oświaty, edukacji, wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzanie rodzicom warunków do godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Fundacja rozwija również działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci, a także pomocy społecznej, wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

W latach 2011-2018 głównym projektem prowadzonym przez Fundację Nasze Dzieci jest projekt dotyczący działalności w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci, a także w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz pomoc społeczna, obejmujący współorganizowanie oraz finansowanie usług edukacyjnych Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland „Równe Przedszkolaki” w Dąbrowie Górniczej oraz Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland „Akademia Małych Pociech w Krakowie”.

W obu przedszkolach obok zajęć realizowanych w ramach podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizowane są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego (codziennie), rytmiki, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, teatralne, plastyczne, logopedyczne, taneczne, edukacja zdrowotna, zajęcia Metodą Marii Montessori, Metodą Dobrego Startu, umuzykalniające Metodą E. E. Gordona, dodatkowe wydarzenia w ramach Święta Nauki.

Na zakończenie roku szkolnego, na scenach prawdziwych teatrów wystawiane są przedstawienia, w których występują dzieci z obu przedszkoli. Fundacja zarządza internetowym serwisem informacyjnym dla rodziców, tzw. strefą rodzica.

 

Efekty podjętych działań w ramach projektu przedszkoli przyzakładowych w latach 2011-2018:

 1. Przetarcie drogi dla inwestycyjnego, a nie konsumpcyjnego podejścia dla zagospodarowania środków funduszu socjalnego.
 2. Zapewnienie miejsca w przedszkolach dla 200 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat z możliwością rozbudowy do 250 miejsc.
 3. Odczuwalne przez rodziców pozytywne zmiany w rozwoju dzieci.
 4. Prawie 100 % zadowolenie rodziców z usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolach.
 5. Przyjęcie do przedszkoli i zapewnienie fachowej opieki także dzieciom, które ze względu na stan zdrowia, nie mogły znaleźć miejsca w innych przedszkolach.
 6. Zwiększenie dostępności rynku pracy dla rodziców – przedszkola pracują w godzinach od 5:30 do 18:00 od poniedziałku do piątku przez cały rok, również w okresie wakacji, ferii i przerw świątecznych, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Popularyzacja i upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, wolontariatu pracowniczego i pracy społecznej na rzecz rodzicielstwa, macierzyństwa, zdrowia, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.
 8. Podniesienie poprzeczki dla innych lokalnych przedszkoli prywatnych i publicznych.
 9. Inwestycja na wiele lat, z której korzystać będzie kilka pokoleń.
 10. Wzrost atrakcyjności Polski jako miejsca zamieszkania i pracy, wychowywania i kształcenia dzieci, zwłaszcza wśród młodych i wykształconych inżynierów i innych absolwentów szkół technicznych.

 

Najważniejsze zrealizowane projekty w 2017 r.:

 • współorganizowanie i współfinansowanie działalności przedszkoli przyzakładowych w Dąbrowie Górniczej i Krakowie,
 • w ramach pomocy społecznej wyrównywanie szans w dostępie do edukacji dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz w celu ochrony macierzyństwa i wielodzietności; 
 • organizowanie wsparcia finansowego na leczenie ciężko chorych dzieci;
 • w okresie ferii zimowych i wakacji letnich organizowanie półkolonii dla dzieci w wieku 6-9 lat z bogatym programem rekreacyjno-edukacyjnym;
 • pikniki, akcje charytatywne nt. zdrowego stylu życia;
 • wsparcie przeglądu piosenki dziecięcej;
 • akcja charytatywna - profilaktyczne badania logopedyczne i USG dzieci;
 • zbiórka darów dla placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 • udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych z programem edukacyjnym dla dzieci;
 • współpraca przy organizacji zawodów w pierwszej pomocy;
 • organizacja i promocja wolontariatu.