Udostępnij:

Herb DG

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Klub HDK im. dr Adama Bilika przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie
Data rejestracji Środa, 7 stycznia, 2004
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000186577
NIP 634-251-86-48
Regon 930713326-00334
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 776 93 62
WWW www.shdkrpdg.org
E-mail k30dg@tlen.pl; klub@shdkrpdg.org
Władze

PREZES - Tomasz Ogrodnik
WICEPREZES RADY GŁÓWNEJ SHDK RP - Tomasz Fojut
WICEPREZES RADY GŁÓWNEJ SHDK RP - Krzysztof Wasilewski

SEKRETARZ RADY GŁÓWNEJ SHDK RP - Kamila Grygier
SKARBNIK - Darosław Malara
 

Cele statutowe

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie samodzielnie lub poprzez współpracę z Ministerstwem Zdrowia, innymi organizacjami, których celem jest rozwój honorowego krwiodawstwa oraz organami administracji rządowej i samorządowej:

1. dąży do szerokiej popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa głównie przez aktywne wspieranie inicjatyw Klubów Honorowych Dawców Krwi;
2. organizuje szkolenia aktywistów i organizatorów Honorowego Krwiodawstwa, które będą miały na celu szeroką popularyzację przepisów obowiązujących w tej dziedzinie oraz szkolenia w zakresie prowadzenia gry ekonomicznej;
3. prowadzi szeroką działalność edytorską materiałów popularyzujących Honorowe Krwiodawstwo oraz prowadzi działania przeciwalkoholowe;
4. propaguje na forum publicznym rozwiązania sprawdzone w innych krajach, a dotyczące honorowego krwiodawstwa, gospodarki krwią i produktami krwiopochodnymi;
5. ściśle współdziała z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz ich oddziałami terenowymi;
6. propaguje i rozpowszechnia prasę i wydawnictwa Stowarzyszenia;
7. oddziaływuje na niezrzeszonych w kierunku podnoszenia ich świadomości społecznej o honorowym krwiodawstwie;
8. oddziaływuje na młode pokolenie i pozyskuje spośród niego nowych Honorowych Dawców Krwi;
9. współdziała z organizacjami zawodowymi, społecznymi, młodzieżowymi, gospodarczymi i kulturalno - oświatowymi na swoim terenie;
10. podejmuje inne prace związane z działalnością Stowarzyszenia, w tym związane z pomocą ofiarom wypadków drogowych i pomocą społeczną.

Przedsięwzięcia

1. Organizowanie akcji honorowego dawstwa krwi dla członków klubu oraz wszystkich chętnych mieszkańców okolicznych miast (ambulans 6 razy w roku – w 2013 oddano 122 litry krwi).
2. Organizowanie akcji honorowego dawstwa krwi dla osób w nagłej potrzebie krwi ( 2 akcje „na ratunek” ).
3. Szerzenie idei honorowego dawstwa krwi wśród pracowników amp i mieszkańców okolicznych miast.
4. Kampania informacyjna o organizowanych akcjach HDK - plakaty i informacje na stronie www.
5. Ścisła współpraca z RCKiK w sprawach związanych z honorowym dawstwem krwi.
6. Współpraca i wymiana wzajemnych doświadczeń związanych z honorowym dawstwem krwi z klubami zrzeszonymi w stowarzyszeniu (spotkania robocze 4 razy w roku).
7. Przedsięwzięcia te finansowane były – ze składek członkowskich i otrzymanych na cele statutowe darowizn.