Udostępnij:

Herb DG

Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo
Data rejestracji Poniedziałek, 7 czerwca, 1999
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000004050
NIP 629-21-99-571
Regon 276682340
Organizacja pożytku publicznego Tak
Adres siedziby ul. Gustawa Morcinka 4/SP29, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 512 950 909
WWW www.ziemiaimy.org.pl
E-mail ziemiaimy@wp.pl
Facebook www.facebook.com/ziemiaimy.centrumedukacjiekologicznej
Władze

Prezes Zarządu - Grażyna Morcinek-Kalita
Wiceprezes Zarządu - Ewa Gayczak
Skarbnik - Jadwiga Trzcina
 

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, edukacji kulturowej i prozdrowotnej oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej ogółu społeczeństwa , a także ochrony przyrody, krajobrazu i popularyzacji krajoznawstwa i turystyki.

Przedsięwzięcia

Konkursy
Co roku ogłaszamy konkursy , które pozwalają w różnych formach wypowiedzieć się na temat własnego stosunku do środowiska i wykonać prace plastyczne na ten sam temat. Konkursy ogłaszane są na wiosnę i przed wakacjami, a podsumowanie odbywa się w listopadzie.

W 2014 r. ogłosiliśmy 3 konkursy ekologiczne :poetycki, plastyczny i upcyclingowy pod wspólnym tytułem Jak ocalić świat.

Projekty edukacyjne:

1. Przyroda w języku sztuki – program aktywnego uczestnictwa w kulturze

W ramach programu przeprowadzono działania w kilku dziedzinach związanych ze sztuką : malarstwie ,fotografii, upcyclingu, działaniach teatralnych w tym z użyciem kukiełek wykonanych z odpadów. Co roku wyjeżdżamy też z młodzieżą u malujemy w miejsca przyrodniczo i kulturowo cenne, gdzie przyroda łączy się z obiektami kultury. W 2014 r. byliśmy w pałacu Mieroszewskich w Będzinie.

2. Dąbrowa Górnicza kocha recykling - zbiórka baterii w ramach Eko-Walentynej - w 2013 r. zebrano ok. 120 kg baterii, zbiórkę prowadzono14 lutego w Dąbrowie Górniczej.

3. Dzień Ziemi w Stowarzyszeniu to warsztaty w różnych miejscach i dla różnych grup odbiorców no. w centrach handlowych, na piknikach rodzinnych, imprezach młodzieżowych i in.

4. Kampania edukacyjno-informacyjna: edukacja dla zrównoważonego rozwoju edukacją dla przyszłości prowadzona w okresie 2013/14.

5. Program z zakresu edukacji globalnej pt. Środowisko - ja i Ty . W ramach programu przeprowadzono cykl 3 warsztatów w 6 szkołach (II, III i IV etap nauczania) w Dąbrowie Górniczej,Rudzie Śląskiej,Sosnowcu i Bytomiu oraz zorganizowano ogólnodostępną konferencję dot. edukacji globalnej w listopadzie 2013 r.

6. W 2014 r. zrealizowaliśmy program dla gimnazjów Natura 2000 za progiem - ekologia dla gimnazjów.

7. W latach 2014/2015 będziemy realizować cykl warsztatów poświęcony walorom przyrodniczym regionu i sposobom ich ochrony.

8. Wiele innych działań m.in. udział w imprezach miejskich, prowadzenie punktu informacji ekologicznej, pogadanki itp.

W pierwszej połowie 2010 r. realizowaliśmy projekt rozpoczęty jeszcze w roku poprzednim, a mianowicie Kampania informacyjno-edukacyjna „Ocieplenie klimatu, odpady – jak to rozwiązać”. W ramach tej kampanii prowadziliśmy 4 typy warsztatów. Odbywały się one na terenie całego województwa śląskiego dla ogółem 690 osób :
Warsztaty plenerowe w ramach wieloletniego projektu „Przyroda w języku sztuki ” odbywały się zarówno w 2010 jak i 2011 r.
Projekt edukacyjny „Ekologia w mieście” program odkrywania i rozwijania talentów naukowych wśród dzieci i młodzieży” dofinansowany był ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Realizowany był od maja do października 2011 r.
Cały projekt składał się z dwóch części : konkursowej i warsztatowej .
Część konkursowa projektu była działaniem ogólnopolskim i dotyczyła wykonania pracy z zakresu ekologii – badania parametrów środowiska wybranego terenu zielonego w mieście..
Laureatów konkursu wraz z opiekunami zaproszono na 3-dniowy pobyt studyjny. Część warsztatowa zorganizowana została w trzech powiatach/miastach: Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i powiecie będzińskim. W każdym z miast przeprowadzono cykl warsztatów ekologicznych dotyczących sposobów badania parametrów środowiska wybranych terenów zielonych w ich mieście
Od września 2011 r. realizujemy program Kampania edukacyjno-informacyjna pt. Jak zmniejszyć wysypiska śmieci Górniczej. Program będzie kontynuowany do końca czerwca 2012 r.
Zajęcia terenowe pt. Bioróżnorodność w regionie to cykl 6 wyjazdów grup młodzieży do obiektów objętych ochroną lub o tej ochronie mówiących.