Udostępnij:

Herb DG

Stowarzyszenie „ RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” w Dąbrowie Górniczej

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Rozwój lokalny
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Data rejestracji Czwartek, 12 czerwca, 2014
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000510134
NIP 6292469734
Regon 243606190
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Tysiąclecia 6/55, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 784 934 384
E-mail razemwprzyszlosc@interia.pl
Facebook pl-pl.facebook.com/razemwprzyszlosc.dg/
Władze

Prezes: Iwona Kiernożycka
Wiceprezes: Kamil Kiernożycki

Cele statutowe

Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność na rzecz Seniorów; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży; działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocja i organizacja wolontariatu; działalność na rzecz pomocy Polonii i Polakom za granicą; działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy i patologiom społecznym; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów społecznych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. prowadzenie działalności wspierającej środowisko senioralne
2. działania na rzecz młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz grup defaworyzowanych społecznie
3. prowadzenie działalności doradczej , informacyjnej, oświatowej, wydawniczej i opiekuńczej
4. opracowanie i prowadzenie projektów,
5. popularyzowanie  idei rozwoju i samodoskonalenia,
6. promowanie w społeczeństwie idei ustawicznej edukacji i kształtowanie postaw obywatelskich,
7. współpracę z placówkami edukacyjnymi oraz NGO z regionu, kraju i Europy
8. organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji, letnich szkół i zjazdów, wystaw i targów,
9. inicjowanie oraz organizowaniem imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych;
10. wspieranie administracji publicznej w realizacji jej działań.
11. Inicjowanie działań z zakresu organizowania świetlic, kolonii, półkolonii, zielonych szkół, turnusów
12. wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z przedsiębiorczością, integracją, edukacją, kulturą i promocją