Udostępnij:

Herb DG

Fundacja ANIMAUX

Forma prawna Fundacja
Typ działalności Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Data rejestracji Piątek, 11 lipca, 2014
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000515719
NIP 6292469852
Regon 243627618
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Parkowa 92e, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
E-mail fundacja.animaux@foranimaux.org
Facebook www.facebook.com/Fundacja-ANIMAUX-463715393770366/
Władze

Prezes Zarządu - Zdrodowska Edyta

Cele statutowe

Fundacja została powołana w celach:
1. Niesienie pomocy pokrzywdzonym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez ich adopcję.
2. Udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym.
3. Wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
4. Propagowanie właściwego stosunku do zwierząt.
5. Niesienia pomocy umożliwiając osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
6. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.
7. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
9. Promocji i organizacji wolontariatu.
10. Prowadzenia działalności charytatywnej.
11. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
12. Readaptacji społecznej więźniów.
13. Pomocy w wykonywaniu kar zastępczych wyznaczonych przez Sąd – skazani nieodpłatnie pod nadzorem pracują w Fundacji na cele społeczne.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego a w szczególności:
1. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, działalność adopcyjną.
2. Leczenie skrzywdzonych i porzuconych zwierząt.
3. Działanie zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji.
4. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji.
5. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolnożyjącym.
6. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt.
7. Współpracę z policją oraz strażą miejską.
8. Inne działania zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.