Udostępnij:

Herb DG

Społeczne Towarzystwo Szkolne

Forma prawna Stowarzyszenie
Typ działalności Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Data rejestracji Czwartek, 13 grudnia, 1990
Źródło danych Dane wprowadzone przez Urząd Miejski
KRS / rejestracja 0000054112
NIP 6291205677
Regon 271503231
Organizacja pożytku publicznego Nie
Adres siedziby ul. Wirgiliusza Grynia 19, 41-310 Dąbrowa Górnicza
Adres korespondencyjny j.w.
Telefon 32 262 19 55
WWW spoleczneszkoly.pl
E-mail sekretariat@spoleczneszkoly.pl
Facebook www.facebook.com/Spo%C5%82eczne-Towarzystwo-Szkolne-w-D%C4%85browie-G%C3%B3rniczej-317269928298955/
Władze

Robert Jarocki - Prezes

Aleksandra Lipińska - Wiceprezes

Milena Stasikowska - Członek Zarządu

Monika Grabowska - Członek Zarządu

Klaudia Szlęk - Członek Zarządu

Cele statutowe

Celem Towarzystwa jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych i poszerzenie istniejących form kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez utworzenie, wspieranie i prowadzenie: Społecznego Przedszkola, Społecznej Szkoły Podstawowej, Społecznego Gimnazjum, Zagłębiowskiego Centrum Edukacyjnego, Społecznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Cele swoje Towarzystwo zamierza realizować poprzez:

 1. Tworzenie, prowadzenie oraz wspieranie działalności własnej szkół i placówek oświatowych;
 2. Współpracę z organizacjami i instytucjami, których cele i charakter są podobne do celów Towarzystwa;
 3. Prowadzenie poradnictwa wychowawczego i metodycznego;
 4. Gromadzenie środków finansowych, rzeczowych, pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i prawnych oraz prowadzenie ubocznie własnej działalności gospodarczej, której zysk przeprowadzony będzie na cele statutowe;
 5. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw, podejmowanych w dziedzinie wychowania i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych;
 6. Współpracę z innymi instytucjami, organizacjami, podmiotami gospodarczymi chcącymi wspierać cele Stowarzyszenia;
 7. Uczestnictwo w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską;
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej, której dochody przeznaczone będą na wspieranie statutowej działalności Stowarzyszenia;
 9. Zajmowanie stanowiska oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania;
 10. Popularyzację wiedzy w różnych formach edukacyjnych poprzez organizację lub uczestnictwo w kursach, odczytach, spotkaniach, wykładach, konferencjach, itp.;
 11. Prowadzenie poradnictwa oraz różnych form wspierania uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wychowania;
 12. Szerzenie wiedzy o demokracji i prawach człowieka oraz propagowanie czynnej postawy obywatelskiej i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym;
 13. Wspieranie uczniów zdolnych znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, poprzez udzielanie zniżek w opłatach czesnego i udzielanie stypendiów;
 14. Podejmowanie działań na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspieranie inicjatyw i działań w dziedzinie kultury zdrowotnej;
 15. Prowadzenie działań aktywizujących młodzież zawodowo połączone z elementami poradnictwa zawodowego;
 16. Promocja i organizacja wolontariatu;
 17. Organizowanie różnego rodzaju form aktywności edukacyjno – kulturalnej, w tym: koncertów, przedstawień teatralnych, widowisk, imprez sportowych, festynów, festiwali, galerii wystawienniczej;
 18. Organizowanie szeregu zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych rozwijających zdolność uczenia się, kreatywność, zdolność zarządzania informacją oraz pasję do nauki i umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy;
 19. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym poprzez organizację i uczestnictwo w konkursach, olimpiadach, wystawach, zawodach sportowych i innych;
 20. Organizację wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci;
 21. Rozwijanie innych form działalności, służących wzbogacaniu możliwości edukacyjnych;
 22. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 23. Realizacja programów w zakresie oświaty i wychowania dzieci i młodzieży;
 24. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Przedsięwzięcia

Społeczne Towarzystwo Szkolne od 1991 roku

 • Wzbogacanie możliwości edukacyjnych i poszerzenie istniejących form kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez utworzenie, wspieranie i prowadzenie: Społecznego Przedszkola, Społecznej Szkoły Podstawowej, Społecznego Gimnazjum, Zagłębiowskiego Centrum Edukacyjnego, Społecznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • Wspieranie uczniów zdolnych znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, poprzez udzielanie zniżek w opłatach czesnego i udzielanie stypendiów
 • Organizowanie szeregu zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych rozwijających zdolność uczenia się, kreatywność, zdolność zarządzania informacją oraz pasję do nauki i umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy;
 • Prowadzenie zajęć dla uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia zarówno w edukacji z poszczególnych przedmiotów oraz edukacji społecznej
 • Inspirowanie i wspieranie inicjatyw, podejmowanych w dziedzinie wychowania i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Dąbrowska Konferencja „… mały tyran, a może…jednak nie”. Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz problemami z zachowaniem o trudnościach wychowawczych w szerszej perspektywie.
 • Obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu – Niebieskie Niebo Zagłębia
 • Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru
 • Kiermasze zaduszkowe, bożonarodzeniowe i wielkanocne
 • Podejmowanie działań na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży niepełnosprawnej oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspieranie inicjatyw i działań w dziedzinie kultury zdrowotnej
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Organizacja Akcji Cała Polska Biega na terenie osiedla Mydlice

Prowadzenie wyżej wymienionej działalności jest możliwe dzięki gromadzeniu środków finansowych, rzeczowych, pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i prawnych oraz prowadzenie ubocznie własnej działalności gospodarczej, której zysk przeznaczony jest na cele statutowe stowarzyszenia.