Udostępnij:

Baza organizacji pozarządowych

Zarejestrowane organizacje (238)

Nazwa organizacji Forma prawna Typ działalności Data rejestracji
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB CHORYCH NA SCHIZOFRENIĘ "DE INTEGRO" Stowarzyszenie Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); 2005-02-03
Szachowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Zagłębie" Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2014-01-29
„Dla Ekonomika” Stowarzyszenie Przyjaciół I Absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych Stowarzyszenie Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 2013-02-05
Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek Stowarzyszenie Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); 2006-11-29
Blok Przyjaciół Dąbrowy Górniczej Stowarzyszenie Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
2005-09-09
Caritas Diecezji Sosnowieckiej Kościelna osoba prawna Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2014-06-16
Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2011-01-11
Centrum Kształcenia Furtacz.pl Fundacja Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Rozwój lokalny
Promocja i organizacja wolontariatu
2014-05-20
Centrum Sportów Walki - Fight Boxing Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2010-01-28
Centrum Tuningu Samochodowego Stowarzyszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Hobby
2006-03-17
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2002-02-01
Dąbrowska Fundacja Medyczna Fundacja Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 2007-12-27
Dąbrowska Wspólnota Samorządowa Stowarzyszenie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Samorząd i Polityka
2007-11-23
Dąbrowski Klub Karate Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2008-04-23
Dąbrowski Klub Tuningowy Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Hobby
2013-07-19
Dąbrowskie Stowarzyszenie Abstynentów "KLUB BLOK" Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
2016-02-05
Dąbrowskie Stowarzyszenie Handlowców Merkury Stowarzyszenie Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Biznes
2005-12-06
Dąbrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarte Serca" Stowarzyszenie Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2002-05-28
Dąbrowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Jesteśmy tacy sami" Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2010-12-30
Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2015-01-19
Dąbrowskie Stowarzyszenie Sportowe Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
Działalność charytatywna
Działalność na rzecz integracji cudzoziemców
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
2019-09-18
Formacja Dąbrowska FDG Stowarzyszenie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
2017-01-23
Forum Terenów Zielonych Stowarzyszenie Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Rozwój lokalny
2007-10-30
Fundacja "Kaganek Oświaty" Fundacja Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
2003-12-12
Fundacja "Serce Szkole" Fundacja Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
2002-01-14
Fundacja "Serce Uczniowi" Fundacja Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 2004-12-09
Fundacja "Sport i Zdrowie" Fundacja Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2004-10-05
Fundacja ANIMAUX Fundacja Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
2014-07-11
Fundacja Bliżej Marzeń Fundacja Działalność charytatywna
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Turystyka i krajoznawstwo
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
2019-11-14
Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy Fundacja 2015-06-01
Fundacja Explicatio Fundacja Działalność charytatywna
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2019-11-14
Fundacja Godne Życie Fundacja Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2002-11-19
Fundacja im. G. Agricola Fundacja Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Samorząd i Polityka
2008-01-16
Fundacja instytut rozwoju ratownictwa wodnego Fundacja Ratownictwo i ochrona ludności 2019-11-14
Fundacja Jest Ok! Fundacja Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
2016-07-25
Fundacja Karismo Fundacja Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2012-12-14
Fundacja Mediacji i Profilaktyki Benefaktor Fundacja Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
2014-04-08
Fundacja międzynarodowe centrum medycyny komplementarnej i edukacji Fundacja Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); 2019-11-14
FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII "DROGA" Fundacja Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2005-06-14
Fundacja na Rzecz Promowania Aktywności Osób Niepełnosprawnych "Wygrajmy Razem" Fundacja Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2010-10-29
Fundacja Na Rzecz Zdrowia Psychicznego i Aktywności Społecznej "PRZYSTAŃ" Fundacja Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
2016-04-21
Fundacja Nasze Dzieci Fundacja Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 2011-07-02
Fundacja nie bądź obojętny Fundacja Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
2019-11-14
Fundacja Ochrony Zdrowia Fundacja Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
2016-08-04
Fundacja Perlas Fundacja Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
2019-11-20
FUNDACJA RADOSNY ŚWIAT Fundacja Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Rozwój lokalny
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
2014-02-21
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Walki z Bezrobociem im. Św. Józefa Fundacja Biznes 2005-12-12
Fundacja Support Fundacja Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
2013-12-18
Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych Fundacja Działalność charytatywna
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Działalność na rzecz integracji cudzoziemców
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Promocja i organizacja wolontariatu
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
2015-10-16
Fundacja Upowszechniania Rehabilitacji Leczniczej Fundacja Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); 2010-01-22
Ghostbikers Będziński Klub Rowerowy Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
2011-11-11
Inicjatywa Dąbrowska (dawne: Stowarzyszenie Zielone Zagłębie) Stowarzyszenie Turystyka i krajoznawstwo
Rozwój lokalny
2002-05-08
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Sosnowieckiej Stowarzyszenie Religia 2009-11-10
Klub Dąbrowskich Amazonek Stowarzyszenie Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); 2015-11-16
Klub Rekreacyjno Sportowy TKKF Triathlon Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie kultury fizycznej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2014-09-30
Klub Sportowy "Mini Max" Stowarzyszenie kultury fizycznej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2001-10-27
Klub Sportowy "Unia" Ząbkowice w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie kultury fizycznej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2002-05-21
Klub Sportowy "Zagłębiak" Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie kultury fizycznej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2002-04-26
Klub Sportowy Capoeira Stowarzyszenie kultury fizycznej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2016-07-29
Klub Sportowy Mydlice Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2014-06-04
Klub Sportowy Olimpus Stowarzyszenie zwykłe Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2017-09-07
Klub Sportowy UNIA Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie kultury fizycznej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2001-10-31
Klub Sportów Wodnych „Fregata” Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2001-06-01
Klub Sportów Wodnych "Hutnik" Pogoria Stowarzyszenie kultury fizycznej Turystyka i krajoznawstwo 2001-11-19
Kobieta Liderem Świata Stowarzyszenie Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 2008-06-30
Koło Łowieckie ''Dąbrowa'' Inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 1996-04-01
Koło PZW nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2001-10-29
Koło PZW nr 69 Huta Bankowa Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2001-10-29
Komitet Rozwoju Zagłębia Stowarzyszenie Rozwój lokalny 2001-04-10
Ludowy Klub Sportowy "Promień" Strzemieszyce Małe Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2008-01-25
Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" Błędów Stowarzyszenie kultury fizycznej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2001-07-02
Miejski Klub Sportowy Dąbrowa Górnicza Inna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2007-02-20
Międzynarodowe Stowarzyszenie Medycyny Komplementarnej Stowarzyszenie Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); 2015-03-05
Międzyszkolny Uczniowski Klub Piłkarski Dąbrowa Górnicza Uczniowski Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2004-11-25
My Dąbrowa Stowarzyszenie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Rozwój lokalny
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
2019-11-07
Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Śródmieście Stowarzyszenie Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Ratownictwo i ochrona ludności
2017-08-22
Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza Ujejsce OSP Służby publiczne 2001-11-09
Ochotnicza Straż Pożarna Łosień OSP Służby publiczne 2005-05-25
Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie OSP Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Służby publiczne
2006-08-31
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Górniczej - Kuźniczka Nowa OSP Służby publiczne 2001-09-25
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Górniczej Trzebiesławicach OSP Służby publiczne 2001-11-29
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Górniczej Tucznawie OSP Służby publiczne 2006-05-19
Ochotnicza Straż Pożarna w Okradzionowie OSP Służby publiczne 2001-09-21
Ochotnicza Straż Pożarna w Strzemieszycach OSP Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Służby publiczne
2006-05-29
Ochotnicza Straż Pożarna Ząbkowice OSP Służby publiczne 2002-05-14
Oldboje RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2014-06-18
Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2009-09-11
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
2002-05-16
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 2001-05-24
Polski Związek Wędkarski Okręg Katowice Koło Miejskie Nr 12 Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2001-10-29
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło „Tereny Zielone” Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
2009-12-16
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział miejski oraz wojewódzki Stowarzyszenie 2001-08-23
Polskie Stowarzyszenie Dom Europejski O/Sosnowiec Stowarzyszenie Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2020-02-18
Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo Mieśniowych Śląski Oddział Regionalny w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
2001-09-28
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie Turystyka i krajoznawstwo 2009-09-30
S.I.M. Od Juniora Do Seniora Stowarzyszenie Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo
Hobby
2011-12-28
SkatePatrol Stowarzyszenie zwykłe Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Hobby
2017-03-09
SPELEOKLUB Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie kultury fizycznej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2003-03-26
Społeczne Towarzystwo Szkolne Stowarzyszenie Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 1990-12-13
Spółdzielnia Socjalna "GREENGO" Spółdzielnia Socjalna Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Biznes
2013-09-24
Spółdzielnia Socjalna ReAkcja Fundacja Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Turystyka i krajoznawstwo
2013-05-13
Stowarzyszenie - Liga Zagłębiowska Stowarzyszenie Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
2001-05-25
Stowarzyszenie „ RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ” w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Rozwój lokalny
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
2014-06-12
Stowarzyszenie '"DĄBROWA 2000'' Stowarzyszenie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Rozwój lokalny
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
2001-10-26
Stowarzyszenie "Aktywny Rozwój" Stowarzyszenie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
2007-08-29
Stowarzyszenie "ATRYBUT'' Stowarzyszenie Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Rozwój lokalny
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
2011-04-08
Stowarzyszenie "Budostal-4 Generalny Wykonawca Dąbrowa Górnicza" Stowarzyszenie zwykłe Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
2016-07-12
STOWARZYSZENIE "FORUM DLA AKTYWNYCH" Stowarzyszenie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Rozwój lokalny
2016-06-24
Stowarzyszenie "Nasz Wspólny Gołonóg" Stowarzyszenie zwykłe Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2019-08-26
Stowarzyszenie "NEURON" Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
2001-08-28
Stowarzyszenie "Nowe Kobiety Polskie" Stowarzyszenie Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
2004-11-19
STOWARZYSZENIE "RAZEM GŁOSNIEJ" Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Rozwój lokalny
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Hobby
2015-06-12
Stowarzyszenie "Tom" Stowarzyszenie Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
2001-09-17
Stowarzyszenie "Zagłębiowska Rada Biznesu" Stowarzyszenie Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Biznes
2015-05-11
Stowarzyszenie "Zielony Gołonóg" Stowarzyszenie zwykłe Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
2017-05-19
Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie Rozwój lokalny 2011-02-04
Stowarzyszenie Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 2001-07-25
Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "Dąbrowiacy" Stowarzyszenie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2017-03-02
Stowarzyszenie Artyści Uśmiechu Stowarzyszenie Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2017-09-13
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Koło SBP przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2002-01-17
Stowarzyszenie Centrum Formy Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2014-04-17
Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół Stowarzyszenie Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); 2001-07-09
Stowarzyszenie CISV Polska Oddział w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Turystyka i krajoznawstwo
2013-07-10
Stowarzyszenie CIVITAS Stowarzyszenie Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 2007-03-15
Stowarzyszenie DAR SERCA Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Turystyka i krajoznawstwo
2008-04-03
STOWARZYSZENIE DĄB - GRUPA PRZYRODNICZA Stowarzyszenie Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 2015-09-07
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Razem do Celu" Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2002-05-28
Stowarzyszenie dla dzieci i młodzieży Odkrywamy Talenty Stowarzyszenie Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Hobby
2015-07-13
Stowarzyszenie Do!Pamina Lab Stowarzyszenie Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 2019-09-11
Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw "Komitywa" Stowarzyszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-01-23
Stowarzyszenie Extreme Live For Ride Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2015-12-08
Stowarzyszenie Fantastyki Militarnej Stowarzyszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2014-12-10
Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego Stowarzyszenie zwykłe Rozwój lokalny 2007-12-10
Stowarzyszenie Geodetów Zagłębia Dąbrowskiego - w likwidacji Stowarzyszenie zwykłe Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Hobby
2018-03-12
Stowarzyszenie Grupa Plastyczna "DĄBROWA" Stowarzyszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-02-27
STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Klub HDK im. dr Adama Bilika przy ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie 2004-01-07
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno – Ekologiczno – Sportowych "Odfrontu" Stowarzyszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
2011-06-11
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SIS - w likwidacji Stowarzyszenie Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Rozwój lokalny
2006-03-09
Stowarzyszenie Integracji Międzypokoleniowej "Od juniora do seniora" Stowarzyszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2011-12-28
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie Rozwój lokalny
Biznes
1998-01-27
Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Faithless Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2012-06-06
Stowarzyszenie Kobiet Polskich po 40-ce Stowarzyszenie Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 2001-06-05
Stowarzyszenie Kocia Przystań Stowarzyszenie Działalność charytatywna
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Promocja i organizacja wolontariatu
2014-10-29
Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły "KiSS" w Katowicach - Oddział Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Turystyka i krajoznawstwo
2001-10-29
Stowarzyszenie Koń w Służbie Człowieka HUSAR Stowarzyszenie Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 2003-07-29
Stowarzyszenie Krokus Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
2013-07-01
Stowarzyszenie Krótkofalowców Zagłębia Dąbrowskiego Stowarzyszenie Hobby 2004-04-23
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Słowianśkiej "JAWIA" Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo
Rozwój lokalny
Hobby
2014-08-08
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pn. Dąbrowski Klub Bokserski Stowarzyszenie kultury fizycznej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2003-09-11
Stowarzyszenie Kupców Targowych w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie Rozwój lokalny 1998-05-12
Stowarzyszenie Lepsze Jutro Stowarzyszenie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Promocja i organizacja wolontariatu
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
2015-08-14
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie kultury fizycznej Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
2001-07-27
Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2007-12-31
Stowarzyszenie Mieszkańców Dąbrowy Górniczej DĄBROWIAK Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2012-08-30
Stowarzyszenie Moto Dąbrowa Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Hobby
2013-08-23
Stowarzyszenie Motocyklowe VC 19-78 Stowarzyszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2008-11-21
Stowarzyszenie Motoserce Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Turystyka i krajoznawstwo
Hobby
2017-03-03
Stowarzyszenie Mój Tworzeń Stowarzyszenie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2016-04-14
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Bezradnych Życiowo: Linia Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2004-03-22
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "MAŁOLAT" Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
2011-04-04
Stowarzyszenie Nowa Nadzieja Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
2002-05-21
Stowarzyszenie Obrońców Lokatorów "Alternatywa" Stowarzyszenie Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
2001-09-24
Stowarzyszenie Ogrodowe 'Zielona" Stowarzyszenie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
2015-03-18
Stowarzyszenie p.n. Aikido Kumura Dojo Stowarzyszenie kultury fizycznej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Hobby
2012-02-16
Stowarzyszenie Pogoria Biega Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2011-01-04
Stowarzyszenie Pokolenia Stowarzyszenie Rozwój lokalny 2010-02-20
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Home Care" Stowarzyszenie Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); 2015-03-17
Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2014-10-28
Stowarzyszenie Promocji Dzielnicy Strzemieszyce Stowarzyszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
2001-10-17
Stowarzyszenie Promocji Kultury "Zielone Słońce" Stowarzyszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2008-05-23
STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGŁĘBIA Stowarzyszenie Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Rozwój lokalny
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
2015-05-12
Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy Stowarzyszenie Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 2008-01-31
Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Pod Dębem Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2011-10-31
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa przy 4 Grunwaldzkiej Dąbrowskiej Drużynie Harcerskiej Stowarzyszenie zwykłe Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
2016-12-21
Stowarzyszenie Przyjaciół Ligii Obrony Kraju w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Hobby
2001-07-16
Stowarzyszenie Przyjaciół Strzemieszyc Stowarzyszenie Rozwój lokalny 1997-12-12
Stowarzyszenie Przyjazny Antoniów Stowarzyszenie Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
2019-11-14
Stowarzyszenie Przyjazny Dom Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2013-10-08
Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Islamskiej Stowarzyszenie Działalność na rzecz integracji cudzoziemców
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
2016-06-28
Stowarzyszenie Przystań Stowarzyszenie Rozwój lokalny 2016-08-02
Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 1999-03-03
Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowe "Aktywna Dąbrowa" Stowarzyszenie Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2011-06-06
Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków SOMA Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2006-07-21
Stowarzyszenie Rio Grappling Club Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2019-10-31
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Ósmy dzień" Stowarzyszenie Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-09-11
Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa Stowarzyszenie zwykłe Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
2012-03-22
Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce Stowarzyszenie zwykłe Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
2016-07-28
Stowarzyszenie Scholka Antolka Stowarzyszenie Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-09-11
Stowarzyszenie Subiektów "Elita'' Stowarzyszenie Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów 2001-03-15
Stowarzyszenie Sztuk Walki Taktyki i Techniki Interwencji Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2011-10-10
Stowarzyszenie Świat Kangura Stowarzyszenie Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); 2019-09-26
Stowarzyszenie Taneczne "Express Yourself" Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2016-04-06
Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego Stowarzyszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Hobby
2004-12-28
Stowarzyszenie Użytkowników Działek: Radość - Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie Rozwój lokalny 2004-12-27
Stowarzyszenie Windsurfingu Pogoria Stowarzyszenie kultury fizycznej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
2010-04-01
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Stowarzyszenie zwykłe Rozwój lokalny 2003-01-14
Stowarzyszenie Wspierania Samorządności Mieszkańców Dąbrowy Górniczej Stowarzyszenie Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działalność na rzecz integracji cudzoziemców
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
2005-07-22
Stowarzyszenie Wspierania Talentów Stowarzyszenie Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
2016-10-13
Stowarzyszenie Zagłębiowska Orkiestra Dęta Straży Pożarnych w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2014-09-03
Stowarzyszenie ZDĘBIALI Stowarzyszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
2012-01-25
Stowarzyszenie Zwykłe ZEFIR Stowarzyszenie zwykłe Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2017-09-13
Szachowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,,CZATURANGA'' Stowarzyszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2005-10-06
Śląskie Stowarzyszenie Dekarzy Stowarzyszenie Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 2003-04-11
Śląskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Fenyloketonurię i Inne Choroby Metaboliczne Fenylandia Stowarzyszenie Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); 2015-05-19
Śląsko-Zagłębiowskie Stowarzyszenie Gospodarcze Stowarzyszenie Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 2001-10-26
Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna oddział w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działalność charytatywna
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
2019-01-04
Towarzystwo Dobroczynne Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
2001-08-17
Towarzystwo Folklorystyczne Gołowianie Stowarzyszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2002-07-09
Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej Stowarzyszenie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1986-12-22
Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej "Odrodzenie" Stowarzyszenie Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
2012-05-11
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/m Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2002-09-17
Towarzystwo Sportów Obronnych Muszkiet Stowarzyszenie kultury fizycznej Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2001-09-28
Uczniowski Klub Sportowy „Rekiny” Łęknice Stowarzyszenie zwykłe Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2015-12-09
Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Piłkarska Silesia'' Dąbrowa Górnicza Uczniowski Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2011-09-29
Uczniowski Klub Sportowy "Dart'' Uczniowski Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2002-12-23
Uczniowski Klub Sportowy "DROPSHOT" Uczniowski Klub Sportowy Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
2002-12-20
Uczniowski Klub Sportowy "Neptun" Uczniowski Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2016-07-29
Uczniowski Klub Sportowy "Pionier - Ujejsce '' Uczniowski Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2003-06-14
Uczniowski Klub Sportowy "PLASTYK '' Uczniowski Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 1997-12-16
Uczniowski Klub Sportowy "Stokfis Trzebiesławice'' Uczniowski Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2010-06-21
Uczniowski Klub Sportowy "Zagłębiak Tucznawa'' Uczniowski Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2016-07-13
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Futbolu Silent Uczniowski Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2016-07-13
Uczniowski Klub Sportowy Przemsza Uczniowski Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2003-06-11
Uczniowski Klub Sportowy Szenwald Uczniowski Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2007-05-15
Uczniowski Klub Sportowy: Ząbkowice Uczniowski Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2000-11-29
Uczniowski Klub Szkolnego Związku Sportowego Uczniowski Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2005-12-07
UKS Pogoria Uczniowski Klub Sportowy Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2012-01-17
Unijny Fundusz Przedsiębiorczych Stowarzyszenie Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Turystyka i krajoznawstwo
Rozwój lokalny
2010-12-23
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenie Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
2009-01-19
Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych START KATOWICE Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2001-06-04
Wspieramy Fundacja Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 2019-11-07
Zagłębie Wolności - stowarzyszenie Stowarzyszenie Samorząd i Polityka
Rozwój lokalny
Religia
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
2010-10-12
Zagłębiowski Klub Tuningowy Stowarzyszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Turystyka i krajoznawstwo
Hobby
2004-05-24
Zagłębiowskie Towarzystwo Osób ze Schorzeniami Układu Oddechowego "Astmooddech" Stowarzyszenie Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
2014-04-22
Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenie Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo
1999-06-07
ZS "Strzelec" O.S.W. Jednostka Strzelecka 2060 Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
2017-08-31
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Dąbrowa Górnicza Stowarzyszenie Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Turystyka i krajoznawstwo
2007-02-05
Związek Inwalidów Wojennych RP - Zarząd Oddziału Stowarzyszenie Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą 2002-05-13