PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
252627 282930

Udostępnij:

Strzemieszyckie mikrogranty

Środa, 27 kwietnia, 2022, #Aktualności

Działasz w organizacji pozarządowej lub w grupie nieformalnej? Chciałbyś zorganizować wydarzenie lub akcję społeczną na terenie Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzemieszycach Wielkich? To informacja właśnie dla Ciebie! Fundacja Godne Życie ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fabryka Pełna Życia – działaj z nami! 

 

Wnioski można składać od 28 kwietnia do 11 maja 2022 roku. 

Celami konkursu są:

1. Kreowanie wizerunku POR Strzemieszyce ze szczególnym uwzględnieniem terenu Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia nr 8 jako wielofunkcyjnej i reprezentacyjnej przestrzeni, stanowiącej centrum życia społecznego mieszkańców dzielnicy Strzemieszyce Wielkie. 

2. Tworzenie nowych oraz wzmacnianie istniejących funkcji kulturalno- społecznych w obrębie POR Strzemieszyce ze szczególnym uwzględnieniem terenu Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia nr 8 

3. Aktywowanie potencjałów obywatelskich i społecznych oraz wzmacnianie integracji i spójności społeczności zamieszkującej i działającej w POR Strzemieszyce ze szczególnym uwzględnieniem terenu Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia nr 8;

4. Kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej w POR Strzemieszyce ze szczególnym uwzględnieniem terenu Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia nr 8, sprzyjającej spędzaniu czasu wolnego, podejmowaniu działalności kulturalnej i artystycznej.

5. Wdrażanie założeń programu rozwoju branż czasu wolnego – kultury, sportu, turystyki i rekreacji Dąbrowy Górniczej na lata 2020-2023, zgodnie z którym wydarzenia powinny być realizowane w jednym z trzech obszarów rozwoju tychże branż:

  • Obywatelska kultura miejska; działanie skupiające się na rozwijaniu obywatelskiej aktywności mieszkańców czy integrowaniu miejskiej społeczności. Istotna jest egalitarność i dostępność oferty, która włączy mieszkańców miasta do podejmowanych działań (partycypacyjny charakter).
  • Rekreacyjna stolica Metropolii; tworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej zarówno dla mieszkańców miasta, jak i odwiedzających z całej Metropolii. Premiowane będą projekty związane z kulturą wysoką, które mogą przyciągnąć do Dąbrowy Górniczej również odbiorców spoza miasta.
  • Kuźnia talentów; tworzenie przestrzeni dla rozwoju talentów dla młodych mieszkańców miasta oraz promowanie najbardziej utalentowanych lokalnych twórców oraz planowanie dalszej ścieżki ich rozwoju.

 

Adresatami konkursu są:

a) podmioty – organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inne podmioty wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy. Podmiot musi posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji; oddział terenowy składający wniosek o dofinansowanie musi posiadać osobowość prawną. O dotację mogą ubiegać się także stowarzyszenia zwykłe, o ile posiadają najpóźniej w dniu złożenia wniosku aktualny wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych;

b) grupy nieformalne – trzy osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Grupa nieformalna może ubiegać się o dotację wyłącznie wspólnie z zarejestrowanym Podmiotem. Podmiot składający wniosek z grupą nieformalną musi prowadzić działania mieszczące się w tej sferze pożytku publicznego, której projekt dotyczy lub prowadzić działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Członkowie grupy nieformalnej muszą aktywnie włączać się w realizację projektu.

 

Dotacje można przeznaczyć na zadania mieszczące się w większości sfer pożytku publicznego, m.in. w obszarze: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, realizowane na terenie POR Strzemieszyce ze szczególnym uwzględnieniem Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej (ul. Ofiar Katynia 93) 

 

Środki finansowe przeznaczone na dotacje to kwota 56 000,00 zł. Z czego kwota wnioskowanej dotacji może wynosić do 10 000 złotych. Wkład własny nie jest wymagany w żadnej postaci. Konkurs zakłada udzielenie co najmniej 10 mikrodotacji na realizację projektów.  Wkład własny nie jest wymagany w żadnej postaci.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów: od 28 kwietnia do 11 maja 2022 r. o godz. 23.59.

Okres realizacji projektów: od 1 czerwca do 18 grudnia 2022 roku. 

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie wysyłając wypełniony wniosek na adres poczty elektronicznej operatora: biurogodnezycie@gmail.com . Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku na adres poczty elektronicznej operatora.  

 

Ocena wniosków będzie obejmowała kryteria formalne (zgodność wniosku z Regulaminem) oraz merytoryczne (trafność projektu, spójność i racjonalność działań, zaangażowanie społeczne, oddziaływanie, skuteczność, racjonalność i adekwatność nakładów). Ocena będzie dokonywana zgodnie z regulaminem komisji oceny wniosków i będzie miała charakter punktowy. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.  

 

Gdzie szukać informacji?

  • na stronach:  www.ngo.dabrowa-gornicza.pl,
  • w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 668 573 952, cao@dabrowa-gornicza.pl,
  • w biurze projektu: Fundacja Godne Życie, ul. Sienkiewicza 6A (pokój 107), 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 512 986 010, email: biurogodnezycie@gmail.com .