PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
121314 15161718
19202122232425
2627282930

Udostępnij:

Program Sportowe Wakacje + - edycja 2021

Środa, 14 kwietnia, 2021, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert  na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku

 

1.  Zadania realizowane w ramach konkursu     

 • Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.    
 • Wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.    
 • Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego. 

 

2. Zasady przyznawania dotacji: 

2.1. O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. Zadania będą realizować podmioty wyłonione w otwartym konkursie. 

2.2. Oferty składane w ramach niniejszego konkursu mogą dotyczyć wyłącznie projektów zadań publicznych w ramach obszarów wymienionych w pkt. 1.                                

2.3. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadań. 

2.4. W przypadku realizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim - przez operatora krajowego, wymagane jest aby Wnioskodawca przewidywał w ramach realizacji planowanego zadania udział środków własnych w wysokości co najmniej 5 000 000 zł, oraz zorganizował co najmniej 300 obozów.  

Operator krajowy zobowiązany jest do sformułowania zasad i warunków zlecania realizacji zadania, tj. regulaminu rekrutacji przeprowadzanej w oparciu o ustalone w programie kryteria oceny ofert, warunków i terminów składania ofert, warunków zawierania umów i ich rozliczania, itp. na zasadach i w trybie określonych w ofercie i umowie, o których mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).  

Operator krajowy dokonuje rekrutacji wśród organizacji pozarządowych, o których mowa w pkt 2.1. 

Na wspieranie organizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim - przez operatora krajowego zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 10 000 000 zł. W przypadku, gdy środki w ww. wysokości nie zostaną w całości rozdysponowane, przeznaczone będą na pozostałe zadania programu w tym konkursie. 

UWAGA!!! – W ramach konkursu wyłoniony zostanie jedynie operator krajowy wspierania organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych, który następnie przeprowadzi rekrutację w zakresie realizacji obozów na poziomie lokalnym.  

Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania. 

2.5. Zadania zlecone realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.

 

3. Cele i priorytety konkursu. 

3.1. Główne cele:     

 • kształtowanie pozytywnych wzorców sportowych w rodzinie;    
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu w społecznościach lokalnych;    
 • promocję zdrowego trybu życia;    
 • promowanie wolontariatu sportowego;    
 • promowanie wypoczynku w Polsce;    
 • podnoszenie poziomu aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym;    
 • rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;    
 • promowanie solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;    
 • edukację patriotyczną poprzez sport;    
 • tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach;    
 • inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych oraz zagrożonych wykluczeniem. 

 

3.2. Priorytety:     

 • tworzenie warunków do regularnej aktywności fizycznej – ogólnodostępne zajęcia sportowe skierowane do różnych adresatów: dzieci i młodzieży, dorosłych, rodzin, kobiet, seniorów;     organizację zajęć klubowych, wyjazdów na zawody różnych grup wiekowych oraz organizacja campów i obozów sportowych;    
 • wspieranie udziału w wydarzeniach sportowych zarówno o charakterze lokalnym jak i ogólnopolskim: turnieje, imprezy sportowe, pikniki, festyny multisportowe i inne wydarzenia;    
 • wspieranie wydarzeń sportowych, promujących aktywność fizyczną, zdrowy tryb życia aktywizujących lokalne społeczności;    
 • wspieranie wydarzeń sportowych związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń historycznych lub osób, które swoją bohaterską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych pokoleń;    
 • wspieranie imprez przeprowadzanych corocznie w przestrzeni społecznej, które z różnych przyczyn nie mają wsparcia ze środków publicznych;    
 • pozostałe zadania związane ze sportem w kontekście historycznym, np. konkursy wiedzy o sportowcach - polskich patriotach, którzy byli mistrzami w sporcie i bohaterami w życiu, konkursy o sportowym życiu polskich postaci historycznych, itp. 

 

Szczegółowe cele i priorytety poszczególnych zadań realizowanych w konkursie określono w Programie „Sportowe Wakacje +”, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

4. Termin, tryb składania i rozpatrywania ofert 

4.1. Ofertę stanowią: formularz główny oferty, załącznik nr 1 - Zakres rzeczowy zadania publicznego, załącznik nr 2 - Plan rzeczowo - finansowy  kosztów  zadania  publicznego, załącznik nr 3 - Plan finansowy  kosztów  pośrednich ze środków MKDNiS oraz pozostałe wymagane dokumenty:     

 • skan wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów;    
 • skan statutu wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów;    
 • skany sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za rok 2019 lub 2020, opatrzone podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów. 

 

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf. i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe.

 

W przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie, należy sporządzić załączniki nr 2 jednostkowe do każdego zadania jednostkowego oraz jeden załącznik nr 2 zbiorczy, zadania jednostkowe należy również uwzględnić w załączniku nr 1. 

 

4.2. Oferty należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu AMODIT dostępnym pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT. Pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów) muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, i w formie skanu przesłane wraz z wnioskiem w systemie AMODIT. Wypełnione formularze należy przesłać drogą elektroniczną w systemie AMODIT. 

 

4.3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Zleceniobiorcą. 

4.4. Oferty należy przesyłać elektronicznie w terminie do 9 maja 2021 roku. 

4.5. Datą złożenia oferty jest data wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania ofert). 

4.6. Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 18 czerwca 2021 r. 

W przypadku organizacji obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim, wyłonienie operatora krajowego może nastąpić w terminie wcześniejszym. 

4.7. Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane. 

Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane merytorycznie. Nie będą rozpatrywane również oferty dostarczone w formie papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej. 

4.8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do dofinansowania, jak również z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości. 

Uwaga: Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2021 w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia.

5. Kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert: 

5.1. Oferty rozpatrywane będą z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

a) spełnienie wymogów formalnych (*); 

b) zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w konkursie oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań państwowych z tego obszaru, w tym historyczny aspekt działań; 

c) zasięg działania wnioskodawcy oraz stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania; 

d) zakres wykorzystania w realizacji zadania potencjału wolontariuszy; 

e) udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz z innych źródeł; 

f) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania; 

g) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu w innych środowiskach; 

h) inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo. 

 

5.2. Odrzuceniu podlegają oferty zawierające błędy formalne, w szczególności:     

niezgodność zakresu merytorycznego,    

sporządzone nieprawidłowo, na niewłaściwych formularzach lub niekompletne,    

skany dokumentów nieopatrzone podpisem osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu;    

dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,    

dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,    

złożone przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie,    

zawierające błędy rachunkowe oraz bez własnych środków finansowych lub pochodzących z innych źródeł określonych w warunkach konkursu. 

 

6. Wymagane dokumenty:     

wypełniony formularz główny (oferta) oraz załączniki nr 1, 2, 2 jednostkowe - w przypadku ofert dotyczących projektu obejmującego kilka zadań jednostkowych, składających się na jedno duże zadanie oraz załącznik nr 3;    

skan wydruku komputerowego lub wyciągu aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów;    

skan statutu wnioskodawcy wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów;    

skany sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019 lub 2020, opatrzone podpisami osób uprawnionych/upoważnionych (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu, wraz z oświadczeniem osoby reprezentującej wnioskodawcę - upoważnionej do działania i składania oświadczeń woli w jego imieniu, o zgodności tożsamej treści przekazanych dokumentów. 

 

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wypełnioną ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie.

Skan danego dokumentu powinien być zapisany w jednym pliku w formacie pdf. i odpowiednio nazwany, np. KRS, wyciąg z ewidencji, sprawozdanie merytoryczne, sprawozdanie finansowe. 

 

Oceny i wyboru ofert dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie przedstawiona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (https://www.gov.pl/web/kulturaisport/powszechny) oraz w siedzibie MKDNiS. 

Ponadto, informacja o przyznanym dofinansowaniu zostanie przesłana w systemie AMODIT (w zakładce dokumenty).

 

Więcej szczegółów znajduje się pod tym linkiem