PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
111213 14151617
18192021222324
25262728293031

Udostępnij:

Komunikat do ngo realizujących zadania publiczne

Środa, 13 maja, 2020, #Aktualności

Komunikat do organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach umów zawartych w oparciu o zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 oraz podejmowanymi działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, iż Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej podejmuje wszelkie wysiłki, aby ograniczyć wpływ tej wyjątkowej sytuacji na dąbrowski III sektor.

 

Już w dniu 23 marca br. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, wystosował komunikat skierowany do dąbrowskich organizacji społecznych, w którym opisano przygotowany pakiet pomocowy dla ngo. Komunikat, jak i inne informacje dotyczące współpracy Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi, można znaleźć zarówno na stronie miejskiej (dabrowa-gornicza.pl), jak i na portalu organizacji pozarządowych (ngo.dabrowa-gornicza.pl).

 

W związku z przedłużającym się stanem epidemii w Polsce, musimy rozważyć również wprowadzenie zmian w umowach dotacyjnych na 2020 rok.

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie do Wydziałów merytorycznego udzielających dotacji (osoba podana w umowie) oraz Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej (mailowo: cao@dg.pl) informacji o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

 

Zgodnie z art. 15zzzzzb w/w ustawy:

„Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, oświadczenia, które mogą dotyczyć w szczególności:

1) liczby i stanowisk pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji umowy:

a) podlegających obowiązkowej hospitalizacji w celu zapobiegania szerzeniu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub COVID-19,

b) podlegających obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu w związku z pozostawaniem w styczności z osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub chorymi na COVID-19,

c) zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19,

d) skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na stronę umowy obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1-3;

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie o sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one stron umowy;

6) braku możliwości realizacji poszczególnych działań określonych umową.

 

Informację wraz z zakresem proponowanych przez Państwa zmian proszę przesłać mailowo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2020 r. Brak informacji zwrotnej potraktowany zostanie jako fakt realizacji przez Państwa podmiot zadania w złożonej we wniosku o dotację formie.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, polecamy kontakt z Magdaleną Mike – pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pod numerem telefonu: 601 283 217 bądź mailowo: mmike@dg.pl.