PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
2829 3031

Udostępnij:

Konkurs PFRON: Program „PRACA - INTEGRACJA”

Wtorek, 29 października, 2019, #Dotacje, #Aktualności, #Ogłoszenia o konkursach

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe posiadające agencje zatrudnienia do składania ofert w konkursie ogłoszonym w ramach programu „PRACA - INTEGRACJA”.

 

Celem programu „PRACA – INTEGRACJA” jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa będzie obsługiwała oferty zatrudnienia 413 osób niepełnosprawnych złożone przez Grupę Kapitałową ENEA, Pocztę Polską S.A i Grupę Kapitałową ORLEN.

 

Rolą organizacji będzie rekrutacja, poradnictwo zawodowe, szkolenia oraz przygotowanie do zatrudnienia, jak również wspieranie w pierwszym okresie zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Organizacja może również wesprzeć kadrę menedżerską pracodawcy poprzez szkolenia i spotkania informacyjne w zakresie zarządzania pracownikami z niepełnosprawnościami.

 

Rodzaje zadań realizowanych w ramach konkursu

Oferty realizacji zadania publicznego w ramach konkursu dotyczą zatrudnienia 413 osób niepełnosprawnych w: Spółkach Grupy Kapitałowej ENEA lub Spółkach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN lub Poczcie Polskiej S.A., we wskazanych obszarach:

 1. Obszar A – rekrutacja i kompleksowe rozpoznanie potrzeb wynikających z niepełnosprawności, gotowości i przydatności zawodowej adresata programu na wybranym stanowisku pracy;
 2. Obszar B – dofinansowanie uzyskania przez adresata programu pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych:
  1. zadanie 1 – indywidualne i/lub grupowe kursy/szkolenia zawodowe,
  2. zadanie 2 – indywidualne i/lub grupowe kursy/warsztaty w zakresie kompetencji „miękkich”;
 3. Obszar C – zniwelowanie braków/barier funkcjonalnych/technicznych/innych, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających podjęcie zatrudnienia przez kandydata do pracy w ramach określonych zadań:
 4. zadanie 1 – dofinansowanie zakupu sprzętów/urządzeń/usług, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności adresata programu są niezbędne do podjęcia i wykonywania pracy i nie wchodzą w zakres standardowego wyposażenia stanowiska pracy,
 5. zadanie 2 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci asystenta/trenera pracy w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia – z możliwością wydłużenia okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych,
 6. zadanie 3 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci dofinansowania kosztów dojazdu do i z pracy, w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia – z możliwością wydłużenia okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych,
 7. zadanie 4 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci dodatku motywacyjnego dla adresata programu na pokrycie innych kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia – z możliwością wydłużenia okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych,
 8. zadanie 5 – działania na rzecz adresata programu, w porozumieniu z pracodawcami, mające na celu utrzymanie zatrudnienia, w tym wykorzystujące innowacyjne metody pracy.

 

Termin i zasady składania ofert, weryfikacja formalna

 1. Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć w terminie od dnia 29 października 2019 r. do dnia 18 listopada 2019 r. (21 dni kalendarzowych).
 2. Ofertę NGO należy złożyć w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii Biura PFRON) lub wysłać za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe na adres PFRON: Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa z dopiskiem: ,,PRACA – INTEGRACJA – Konkurs nr 1/2019”. Należy również przesłać skan tej oferty wraz z wymaganymi załącznikami (szczególnie załącznikiem nr 1 i nr 3) drogą elektroniczną na skrzynkę programy@pfron.org.pl w terminie wskazanym w ust. 1.
 3. Oferta NGO musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta NGO (Oferentów – w przypadku oferty wspólnej) i zaciągania zobowiązań finansowych.
 4. Ofertę NGO sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie.
 5. Za dzień złożenia oferty NGO uważa się dzień jej wpływu do Biura PFRON, a w przypadku ofert wysłanych za pomocą operatora pocztowego, datę stempla operatora pocztowego / datę nadania przesyłki.

 

Informacja o konkursie